Aktualności

środa, 29 marca 2023

Konferencja ONZ 2023 poświęcona wodzie. Water Action Agenda

Konferencja ONZ poświęcona wodzie (UN-Water Coference) i dotycząca śródokresowego kompleksowego przeglądu wdrażania Dekady ONZ na rzecz działań dla wody i warunków sanitarnych (2018-2028) — odbyła się w dniach 2224 marca 2023 w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Jej współgospodarzami były rządy Tadżykistanu i Holandii. Konferencja przyniosła uzgodnienie nowego Programu Działań na rzecz Wody (Water Action Agenda).

Woda jest fundamentem życia i jest spoiwem trzech filarów zrównoważonego rozwoju. Ponieważ zmiana klimatu ma głęboki wpływ na naszą gospodarkę, społeczeństwo i środowisko, woda staje się czynnikiem krytycznie ważnym dla osiągnięcia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym celów zawartych w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. W miarę jak skutki zmiany klimatu związane z wodą stają się coraz poważniejsze, potrzeba przekrojowej współpracy między sektorami wodnymi i klimatycznymi staje się coraz bardziej oczywista.

Z konferencji wyłoniło się przesłanie o konieczności zwiększenia ambicji osiągania wspólnych celów poprzez przełożenie na decyzje polityczne wiedzy opartej na nauce. co ma skutecznie przyspieszyć działania transgraniczne, krajowe, regionalne i lokalne. Angażując różnych interesariuszy w cały proces, będziemy w stanie oceniać wyzwania i możliwości z wielu perspektyw oraz opracowywać zintegrowane rozwiązania, które tym bardziej usprawnią zarządzanie, im bardziej będą holistyczne i zrównoważone.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały dobrowolne zobowiązania złożone przez wielostronne partnerstwa, które prowadzą do przełomowych rozwiązań dla naglących wyzwań związanych z wodą i klimatem. Ostatniego dnia Konferencji uzgodniony został nowy Program Działań na rzecz Wody (Water Action Agenda). Program składa się z dobrowolnych zobowiązań, z których częć ma charakter transformacyjny.

Konferencja obejmowala sesję otwierającą i zamykającą, sześć sesji plenarnych i pięć dialogów interaktywnych, a także organizowane przez uczestników wydarzenia towarzyszące. Rezultaty rozmów zostaną zebrane w formie podsumowania, które zostanie omówione podczas sesji Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju (HLPF) w 2023 roku. 

Program ONZ ds. Środowiska a woda

Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) wyznacza kierunki globalnej polityki środowiskowej, promuje spójne wdrażanie środowiskowego wymiaru zrównoważonego rozwoju w systemie ONZ i służy jako rzecznik praw globalnego środowiska. W globalnej strategii UNEP na lata 2022-2025, na pierwszym miejscu znalazło się zakończenie potrójnego kryzysu planetarnego związanego z zanieczyszczeniem, utratą różnorodności biologicznej i zmianą klimatu. Aby dać wsparcie krajom w sprostaniu wyzwaniom kryzysu planetarnego zapewniając im jednocześnie warunki do realizacji Agendy 2030, UNEP odpowiada za trzy globalne wskaźniki zrównoważonego rozwoju związane z wodą: (1) sprostanie globalnym wyzwaniom związanym z jakością wody, wskaźnik SDG 6.3.2; (2) ochrona i odtwarzanie ekosystemów słodkowodnych, wskaźnik SDG 6.6.1; oraz (3) postęp w podejściu do zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), cel zrównoważonego rozwoju 6.5.1. Wspierając państwa członkowskie, UNEP działa globalnie i regionalnie na styku środowiska, wody i rozwoju.

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024