Nasza misja

UNEP/GRID-Warszawa, jako ośrodek afiliowany przy United Nations Environment Programme, UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) realizuje w Polsce misję UNEP, wspierając i inspirując partnerów w działaniach na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Potrójny kryzys planetarny – zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska – wyznacza kierunek działań realizowanych wspólnie z przedstawicielami administracji, samorządami lokalnymi, biznesem, instytucjami nauki oraz szeregiem instytucji i ekspertów wspierających.

Maria

UNEP/GRID-WARSZAWA

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  • Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej.
  • Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie.
  • Inicjujemy międzysektorową współpracę na rzecz neutralności klimatycznej.
  • Działamy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego najcenniejszych obszarów w Polsce.
  • Animujemy partnerstwa oraz transfer wiedzy, wspierając samorządy, jednostki oświatowe czy organizacje wdrażające politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Edukujemy i aktywizujemy do działania dzieci, młodzież oraz dorosłych.
  • Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o stanie środowiska, m.in. z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane do życia 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UNEP) a Rządem Polskim, reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw środowiska. Działamy jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database).

Centrum UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Nasze doświadczenie

Ponad 30-letni dorobek UNEP/GRID-Warszawa

Od początku naszej działalności włączeni byliśmy w prace związane z cyfryzacją sektora ochrony środowiska, opracowaniem standardów, analizami danych oraz udostępnianiem informacji o środowisku.

Współpraca z United Nations Environment Programme (UNEP), Europejską Agencją Środowiska (EEA), a także z polskimi organami administracji publicznej, jak Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) czy Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK), przy tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy o zasobach danych i możliwościach ich wykorzystania w celu lepszego zarządzania przestrzenią i środowiskiem zaowocowała szeregiem raportów, baz danych, opracowań mapowych, a także materiałów szkoleniowych.

Upowszechnianie zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej i technologii satelitarnych, w analizach środowiskowych należą zatem do głównych obszarów naszej kompetencji.

Od 30 lat UNEP/GRID-Warszawa realizuje liczne projekty badawcze i aplikacyjne w konsorcjach europejskich (programy H2020, LIFEErasmus+), a także projekty własne na rzecz zwiększenia świadomości społecznej wokół kryzysu klimatycznego, zanikania różnorodności biologicznej, wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju czy ochrony zasobów naturalnych.

Wspieranie firm w działaniach na rzecz środowiska i wdrażania polityki odpowiedzialnego biznesu jest od szeregu lat jednym z ważniejszych obszarów zaangażowania UNEP/GRID-Warszawa. Oddziaływanie biznesu, zarówno w sferze presji na środowisko, jak i motywowania do zmiany jego łańcucha wartości, jest ogromne. Dlatego tak ważna jest współpraca zarówno w temacie neutralności klimatycznej, ochrony i odtwarzania ekosystemów, jak również unikaniu zanieczyszczeń.

 

Flagowe projekty UNEP/GRID-Warszawa

palma

Nasze działania koncentrują się na wyzwaniach trzech współwystępujących globalnych kryzysów: załamania bioróżnorodności, zmian klimatycznych, i kryzysu odpadowego. Próbujemy zapanować nad ich przyczynami i skutkami, a podstawą działań jest wymiana wiedzy i współpraca. Dlatego tak ważne jest tworzenie wzajemnie wspierającej się społeczności.

W 2016 roku zainicjowaliśmy Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska”, w którym współpracuje już ponad 70 podmiotów.

W roku 2019 powstał program Climate Leadership wspierający biznes na drodze do neutralności klimatycznej. Eksperci Programu, wspierają te firmy i instytucje, które rozumieją swoją rolę w globalnym procesie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, wdrożenia gospodarki cyrkularnej, stosowania rozwiązań opartych na siłach natury.

Program Re:Generacja, który powołaliśmy do życia w 2021r, jest bezpośrednio powiązany z ONZowską Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. W ramach Programu wspieramy działania przywracające walory przyrodnicze szeregu ekosystemów w Polsce.

Od szeregu lat wspieramy zrównoważony rozwój miast, a od roku 2017 zaangażowani jesteśmy w realizację projektu Eco-Miasto, inicjatywy Ambasady Francji. Projekt wspiera wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach bezpośredniej współpracy samorządów oraz partnerów zaangażowanych w rozwój miast.

UNEP/GRID-Warszawa jest, jedyną organizacją w Polsce wspierającą Inicjatywę Finansową ONZ (UNEP Finance Initiative), której celem jest zachęcanie do podejmowania i wspieraonie sektora finansowego w działaniach służących osiągnięciu neutralności klimatycznej, a tym samym stymulowaniu zielonej transformacji gospodarczej w naszym kraju.

Na liście kilkuset projektów zrealizowanych przez UNEP/GRID-Warszawa w ciągu 30 lat, szczególne miejsce zajmuje udział w globalnych, wydawanych przez UNEP raportach GEO (Global Environment Outlook), raportach o stanie środowiska Europy opracowanych przez EEA oraz w szeregu raportów krajowych. Opracowaliśmy pilotażową wersję interaktywnego raportu Global Environment Outlook GEO-6, a także jesteśmy autorami szeregu publikacji cyklu Foresight Brief, dostępnych na stronie UNEP w ramach World Environment Situation Room.

Przez lata podstawowym eksperckim działaniem UNEP/GRID-Warszawa było tworzenie baz danych, w tym przestrzennych, ich analizy i udostępnianie na potrzeby zarządzania środowiskiem. Równolegle wspieraliśmy realizację umów międzynarodowych, w tym Konwencji Karpackiej, wspierając zachowanie tożsamości kulturowej i przyrodniczej regionu.

Istotnym elementem naszych działań były projekty edukacyjne realizowane z wykorzystaniem technologii informacyjnych (Program GLOBE, EcocraftGreenGo, Elektroniczny Atlas Środowiska Polski, Wirtualny Kampinoski Park Narodowy etc.).

Realizujemy kampanie społeczne nawiązujące do tematów przewodnich Światowego Dnia Środowiska (Kampania #DlaPlanety), np. akcja „Śmierć Palmy".

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2023