Partnerstwo SDGs "Razem dla środowiska"

 

"Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia, bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb."

Komisja Brundtland, 1987

Czym są cele zrówNoważonego rozwoju?

cele sdgsPojęcie zrównoważonego rozwoju wywodzi się raportu Brundtland, który w 1987 r. podniósł kwestię zrównoważonej konsumpcji w krajach rozwiniętych. Zgodnie z tą koncepcją, rozwój jest zrównoważony, gdy znajduje stabilne oparcie na trzech podstawowych filarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Uważa się też, że silne, demokratyczne instytucje są „cementem” scalającym te trzy filary. 

We wrześniu 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło globalny plan do roku 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju państw, zwany Agendą 2030. Treścią tego dokumentu są Cele Zrównoważonego Rozwoju (ang. Sustainable Development Goals — SDGs). Zakłada on, że realizacja 17 celów zmaksymalizuje szanse narodów na zbudowanie zrównoważonej przyszłości, w której nie będzie nierówności społeczno-ekonomicznych, a potrzeby narodów zaspokajane będą w harmonii z możliwościami naszej planety. Zgodnie z tym planem, potrzeba zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszej kondycji, a więc także spowolnienia zmiany klimatu, będzie jednocześnie efektem i warunkiem zrównoważonego rozwoju.

Partnerstwo a Cele Zrównoważonego Rozwoju

Skuteczną strategią wspierania realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju jest kultywowanie partnerskiej współpracy w duchu zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwej przyszłości. Kultura zrównoważonego rozwoju przynosi lepsze zrozumienie zagadnień w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zachęca do większego zaangażowania wszystkich stron. 

Partnerstwo SDGs „Razem dla środowiska” jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce tego przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji celów Agendy 2030, a szczególnie tych, które odnoszą się do wymiaru środowiskowego zrównoważonego rozwoju.

Jako organizacja pozarządowa mająca wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów na rzecz środowiska, jesteśmy kompetentnym partnerem, który wskazuje aktualne problemy i potrzeby środowiska. W ramach inicjatywy Partnerstwa, od 2016 r. proponujemy konkretne działania, których wspólna realizacja służy realizacji SDGs, przyczyniając się do rozwoju partnerskich organizacji i instytucji działających razem dla środowiska.

Dowiedz się więcej o celach

Cel 1. Koniec z ubóstwem
Cel 2. Zero głodu
Cel 3. Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4. Dobra jakość edukacji
Cel 5. Równość płci
Cel 6. Czysta woda i warunku sanitarne
Cel 7. Czysta i dostępna energia
Cel 8. Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 10. Mniej nierówności
Cel 11. Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu
Cel 14. Życie pod wodą
Cel 15. Życie na lądzie
Cel 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
Cel 17. Partnerstwo na rzecz celów

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2024