Raport "Rolnictwo i Przyroda" zawiera przykłady dobrych praktyk rolniczych wspierających zachowanie różnorodności biologicznej. Terenem, z którego pochodzą przykłady proprzyrodniczych działań wspomagających produkcję, jest Kombinat Rolny Kietrz. To wielkoobszarowe przedsiębiorstwo produkcyjne, spółka Skarbu Państwa, o dużym znaczeniu dla gospodarki rolnej kraju. Stosowane w nim rozwiązania kształtują zieloną infrastrukturę, np. poprzez budowę systemu zadrzewień śródpolnych czy tworzenie śródpolnych oczek wodnych, jak również służą ochronie zapylaczy czy ptaków drapieżnych.

W raporcie poruszono również kwestie dobrych praktyk zagospodarowania pozostałości po zabiegach ochrony roślin oraz odpowiedzialności za produkt w branży chemicznej.

Większość praktyk przedstawionych w raporcie wpisuje się w wytyczne przyjęte w Unii Europejskiej i potwierdzone aktami prawnymi, np. integrowana ochrona roślin obowiązuje profesjonalnych użytkowników od 2014 roku, unijne wsparcie otrzymała koncepcja zazielenienia, a strategia ochrony różnorodności biologicznej wdrażana będzie w Europie do roku 2020.

Raport powstał w ramach projektu realizowanego w Partnerstwie SDGs Razem dla Środowiska.