Badawcza Kampania Klimatyczna to projekt, wpisujący się w działania GLOBE Student Climate Research Campaign (SCRC) – międzynarodowej akcji edukacyjnej prowadzonej w ramach Programu GLOBE od września 2011 roku. SCRC ma na celu zaangażowanie uczniów z całego świata w badania lokalnego środowiska przyrodniczego i koncentruje się na zwiększeniu wiedzy uczniów nt. klimatu.

Badawcza Kampania Klimatyczna realizowana w Polsce skupiała się na tematyce poruszanej w ramach trzech modułów:

Moduł A. Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi, w ramach którego uczniowie skupili się na kwestii zanieczyszczeń, jakie mogą dostawać się do wód powodziowych – rozpoznaniu lokalnych źródeł tych zanieczyszczeń oraz ocenie warunków ich rozprzestrzeniania się przy zastosowaniu m.in. aplikacji mapowych, danych satelitarnych oraz danych pozyskanych w trakcie prac terenowych (moduł realizowany we współpracy z dr hab. Ireną Burzyńską z ITP w Falentach oraz metodykiem Anną Woźniak)

Moduł B. Badanie zapylenia atmosfery, w którym uczniowie badali wpływ aerozoli zawartych w powietrzu na klimat, skupiając się m.in.: na rozpoznaniu lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza tych antopogenicznych (związki siarki i azot oraz sadzę) i zmienności rocznej emitowanych przez nich zanieczyszczeń; ocenie wpływu warunków meteorologicznych na powstawanie warunków smogowych oraz regularnym prowadzeniu obserwacji atmosferycznych (moduł realizowany we współpracy z dr hab. Krzysztofem Markowiczem z UW oraz metodykiem Anną Woźniak)

Moduł C. Satelitarna lekcja klimatu, w ramach którego nauczyciele opracowywali scenariusze zajęć dotyczące klimatu i jego zmian w oparciu o wykorzystanie danych satelitarnych (moduł realizowany we współpracy dr Andrzejem Kotarbą z Centrum Badań Kosmicznych oraz metodykiem Anną Woźniak).

W ramach Badawczej Kampanii Klimatycznej zorganizowane zostały warsztaty podstawowe i doszkalające dla nauczycieli oraz Seminaria uczniowskie GLOBE GAMES w latach 2012 i 2013.