Aktualności

piątek, 23 grudnia 2022

COP15 - Historyczne porozumienie ws. ochrony bioróżnorodności

W dniach 7-19 grudnia w Montrealu odbyła się 15. Konferencja Stron Konwencji o różnorodności biologicznej COP15, podczas której rządy z całego świata zebrały się, aby uzgodnić nowe cele i zadania do 2030 roku, aby zatrzymać i odwrócić proces utraty przyrody. Przyjęte na zakończenie konferencji porozumienie UNEP (United Nations Environment Programme) nazywa „przełomowym” i „historycznym”.

Zdrowa natura ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i ograniczenia globalnego ocieplenia. Utrata różnorodności biologicznej to jeden z trzech globalnych kryzysów, przed jakimi stoimy my i nasza planeta. Jest on spowodowany szeregiem różnych czynników, od utraty siedlisk w wyniku ekspansji rolnictwa, zanieczyszczenia lub pustynnienia po inwazyjne gatunki obce i zmianę klimatu. U podstaw każdego problemu leży jeden wspólny wątek: niezrównoważone użytkowanie gruntów i zasobów.

30% do 2030

Prawie dwa tygodnie negocjacji zaowocowały przyjęciem planu - The Global Biodiversity Framework, czyli Globalnych Ram dla Różnorodności Biologicznej. Plan zawiera konkretne środki mające na celu powstrzymanie i odwrócenie procesu utraty przyrody, w tym najważniejsze - objęcie ochroną 30 % planety i odtworzenie 30 % zdegradowanych ekosystemów do 2030 r. Dokument zawiera także propozycję zwiększenia finansowania dla krajów rozwijających się – główny punkt sporny podczas rozmów.

GBF zawiera łącznie 23 cele do osiągnięcia do 2030 r., w tym:

  • Skuteczna ochrona i zarządzanie co najmniej 30 % lądów, obszarów przybrzeżnych i oceanów na świecie. Obecnie pod ochroną znajduje się 17 % lądów i 8 % obszarów morskich;
  • Odtworzenie 30 % zdegradowanych ekosystemów lądowych i morskich;
  • Ograniczenie prawie do zera utraty obszarów o dużym znaczeniu dla różnorodności biologicznej i integralności ekologicznej;
  • Zmniejszenie o połowę globalnego marnowania żywności;
  • Wycofanie lub zreformowanie inwestycji, które szkodzą różnorodności biologicznej o co najmniej 500 miliardów dolarów rocznie;
  • Mobilizowanie co najmniej 200 miliardów dolarów rocznie ze źródeł publicznych i prywatnych na finansowanie związane z różnorodnością biologiczną;
  • Zwiększenie międzynarodowych przepływów finansowych z krajów rozwiniętych do rozwijających się do co najmniej 30 miliardów USD rocznie;
  • Wymaganie od firm międzynarodowych i instytucji finansowych monitorowania, oceny i przejrzystego ujawniania zagrożeń i wpływu na różnorodność biologiczną poprzez ich działalność, portfele, łańcuchy dostaw i wartości;

Finanse przede wszystkim

Dyskusje na temat tego, ile pieniędzy kraje rozwinięte wyślą do krajów rozwijających się, aby przeciwdziałać utracie różnorodności biologicznej, odegrały kluczową rolę podczas COP15. Zwrócono się do Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska o utworzenie specjalnego funduszu powierniczego – Funduszu GBF – w celu wsparcia wdrażania wyznaczonych celów.

Kraje zatwierdziły również szereg powiązanych umów w celu wdrożenia GBF, w tym dotyczących planowania, monitorowania, sprawozdawczości i przeglądu, które są niezbędne, aby zatrzymać „dalsze przyspieszenie globalnego tempa wymierania gatunków, które jest już co najmniej dziesiątki do setek razy wyższe, niż średnia z ostatnich 10 milionów lat”.

Dekada Różnorodności Biologicznej ONZ

Lata 2011-2020 zostały ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych „Dekadą Różnorodności Biologicznej ONZ”. Dekada ma na celu promowanie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej i prowadzenie działań wspierających zachowanie zasobów biologicznych, a także wzmacnianie postępów we wdrażaniu Konwencji o Różnorodności Biologicznej. 

Odpowiedzią UNEP/GRID-Warszawa na ogłsozenie Dekady Odtwarzania Ekosystemów jest program Re.Generacja, wspierający ochronę i odbudowę unikatowych ekosystemów w Polsce. 

Zobacz również:

Jesteśmy ośrodkiem afiliowanym przy United Nations Environment Programme, UNEP.

Współpracujemy z UN Science Policy Business Forum – najszybciej rozwijającą się platformą ONZ, poświęconą międzysektorowej współpracy na rzecz środowiska i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Dowiedz się więcej

Chcesz być na bieżąco?
Zapisz się na newsletter!

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Poznańska 21 lok. 29, 00-685 Warszawa tel. +48 22 840 6664 e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 REGON: 001361852-00037 KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1991-2023