Projekty

Warsztaty z cyklu „Circular economy. Zamykamy Obieg!”
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 2
Zadanie 2.4:

Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel strategiczny

Celem cyklu jest integrowanie środowiska biznesowego oraz instytucji otoczenia biznesu wokół tematu gospodarki o obiegu zamkniętym. Warsztaty skupiają się na dzieleniu wiedzy, doświadczeń i praktyk oraz na wspólnym wypracowaniu wniosków i działań możliwych do realizacji w warunkach współdziałania wielu stron. W spotkaniach biorą udział w szczególności przedstawiciele biznesu, ale także reprezentanci instytucji naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Działania taktyczne

Program warsztatów obejmował prelekcje, oraz pracę i debaty w podgrupach. Podczas dyskusji uczestnicy odnosili się do technologicznych, świadomościowych, legislacyjnych oraz finansowych wyzwań (np. jak zmienić postrzeganie kompostowania?) i możliwości (np. jak wykorzystać tworzywa biodegradowalne by minimalizować szkodliwość plastiku?), związanych z biodegradowalnością.

Czas

Pierwszy kwartał 2019

Rezultaty

Podsumowania warsztatów 8-go i 9-go, dostępne są pod adresami: https://gridw.pl/zamykamy-obieg-8/, https://gridw.pl/zamykamy-obieg-9/

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021