Projekty

Ciepło Dla Miast
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 11
Zadanie 11.3:

Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

Cel 11
Zadanie 11.4:

Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cel 11
Zadanie 11.5:

Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 11
Zadanie 11.7:

Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych i inkluzywnych terenów zielonych i przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom, dzieciom, osobom starszym i osobom z niepełnosprawnością.

Cel 11
Zadanie 11.a:

Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie krajowego i regionalnego planowania rozwoju.

Cel 11
Zadanie 11.b:

Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030).

Cel strategiczny

Program ma na celu aktywizację mieszkańców miast w każdym wieku do działań na rzecz poprawy jakości życia w mieście poprzez zieloną transformację swojej okolicy.

Działania taktyczne

Program edukacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowany na terenie miast Warszawy i Poznania. Celem programu jest wypracowanie,  wraz z mieszkańcami, rozwiązań  wybranych miejskich wyzwań ekologicznych. Służyć mają temu m.in. spotkania warsztatowe, a także konkurs, w ramach którego warszawiacy i poznaniacy będą mogli przedstawić swoją wizję miasta przyszłości w scenerii gry komputerowej Ecocraft – czyli Minecraft© na zielono.

Zastosowane w grze rozwiązania służą w rezultacie  poprawie jakości powietrza, zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia komfortu życia w mieście. Aby to się stało uczestnicy programu budują zielone obszary marzeń w trakcie warsztatów oraz w ramach otwartego konkursu online przy wykorzystaniu gry komputerowej Ecocraft.

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach (dzieci, młodzież, dorośli).  

Głosowanie na prace konkursowe będzie dwuetapowe:  otwarte głosowanie online oraz wybranie prac zwycięskich przez Komisję Konkursową.

Czas

09. 2019 - 02.2020

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021