Inicjatywy - Przyłącz się

Warsztaty: Ekozagadka
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy wszystkich partnerów, którzy chcą wspierać edukację przyrodniczą oraz ekologiczną młodego pokolenia. Wspólnie zachęcimy dzieci i młodzież do poznawania, obserwacji i ochrony lokalnej przyrody oraz stosowania na co dzień podstawowych zasad ochrony środowiska.

Tematyka każdego warsztatu nawiązuje do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzięki czemu uczestnicy poznają je w praktyce i dowiadują się, w jaki sposób samodzielnie mogą przyczynić się osiągnięcia SDGs.

Współpraca łączy się ze wsparciem finansowym oraz organizacyjnym. Może także uwzględniać zaangażowanie eksperckie Firmy, np. współprowadzenie zajęć przez pracowników włączonych w wolontariat kompetencyjny.

Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 6
Zadanie 6.b:

Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

Cel 8
Zadanie 8.4:

Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Działania taktyczne

Warsztaty realizowane są w szkole lub w szkole i w terenie – w zależności od pory roku i tematu zajęć. Organizowane są dla całej klasy jednocześnie, co wspiera integrację zespołu oraz kształtowanie umiejętności współpracy.

Warsztaty oparte są o formułę gry – zadaniem uczestników jest rozwiązanie ekozagadki, np.:
Czym oddychamy?
Co nam lata koło ucha?
Czyj to liść?
Jak daleko wędrują śmieci?

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, rozwijających kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne uczniów.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie:
• rozwijają zainteresowanie przyrodą, poznając i badając środowisko w swojej miejscowości;
• poszerzają swoją wiedzę na temat wpływu działań człowieka na stan środowiska;
• wchodzą w rolę aktywnych badaczy;
• uczą się angażować innych członków lokalnych społeczności (rodziców, dziadków, sąsiadów) we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska;
• poznają ekologiczne i przyjazne przyrodzie zachowania.

Rezultaty

Przekazanie dzieciom wiedzy w przyjaznej i praktycznej formie.
Zainspirowanie do wprowadzania zmian w swoich codziennych nawykach na bardziej przyjazne środowisku.
Trening umiejętności badawczych jako narzędzi umożliwiających młodzieży wchodzenie w rolę aktywnych badaczy.
Rozwój zawodowy i osobisty pracowników zaangażowanych w przygotowanie i prowadzenie warsztatów z dziećmi w roli ekspertów.

Tylko lepsze zrozumienie powodów, dla których warto podejmować na co dzień zmiany swoich przyzwyczajeń, przełoży się na prawdziwe zaangażowanie społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021