Dane Międzyrządowego Zespołu ds. Bioróżnorodności i Usług Ekosystemowych ukazuje skalę negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

Bez opanowania kryzysu klimatycznego oraz zmiany w dominujących modelach produkcji i konsumpcji w ciągu najbliższych kilku dekad z powierzchni ziemi zniknąć mogą setki tysięcy gatunków.

Platforma, korzystająca z merytorycznego oraz technicznego wsparcia UN Environment, zaprezentowała w poniedziałek, 6 maja podsumowanie liczącego przeszło 1.500 stron raportu na temat stanu globalnej różnorodności biologicznej.

Przez światowe media został on przyrównany do analogicznych publikacji, opracowywanych przez IPCC - Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, ostrzegającey przed negatywnymi skutkami wymknięcia się spod kontroli wzrostu średniej, globalnej temperatury.

Świat w liczbach

Materiał IPBES ukazuje skalę ingerencji człowieka w środowisko. Aż 75% powierzchni lądowej i 66% obszarów morskich zostało w istotny sposób przekształconych w wyniku jego działalności. Co roku wydobywa na swoje potrzeby przeszło 60 miliardów ton surowców - 100% więcej, niż w roku 1980. O przeszło 100% zwiększyła się powierzchnia obszarów miejskich.

Niezrównoważony model rozwoju szkodzi ludziom i środowisku. Wedle przytoczonych przez ekspertów danych 23% obszarów lądowych jest dziś mniej produktywnych niż kiedyś z powodu degradacji gleby. Mimo, iż przeszło 1/3 powierzchni lądów zajmuje uprawa roślin i hodowla zwierząt na potrzeby żywnościowe, a produkcja plonów wzrosła od roku 1970 o 300%, około 11% globalnej populacji wciąż pozostaje niedożywionej. Na świecie toczyć się ma około 2,5 tysiąca konfliktów wokół paliw kopalnych, wody, żywności czy ziemi.

Kontynuowanie dotychczasowego stanu rzeczy nie tylko uniemożliwi nam realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ale również stanowi zagrożenie dla istnienia przeszło 40% gatunków płazów, 33% gatunków rekinów czy ok. 10% żyjących obecine na świecie gatunków insektów. Dzieje się to w sytuacji, gdy o 70% w porównaniu do roku 1970 wzrosła ilość gatunków inwazyjnych, obcych dla danych ekosystemów.

Propozycje rozwiązań

Specjaliści IPBES nie tylko informują decydentów o stanie globalnej bioróżnorodności - sugerują również działania, które przyczynić się mogą do jej ochrony.

Wśród nich znalazło się miejsce na promowanie zlokalizowanego rolnictwa, integrującego kwestie ochrony różnorodności biologicznej oraz bezpieczeństwa żywnościowego, tworzenie obszarów chronionych na morzach i oceanach, działania nakierowane na przeciwdziłanie erozji gleb, dostęp do przyrody w miastach (szczególnie dla społeczności w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym) oraz ambitne działania na rzecz zahamowania zmian klimatu i ograniczenia wzrostu globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomów z epoki preindustrialnej.