UN Day
25 października 2018, Centrum Nauki Kopernik. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa
edukacja dla zrównoważonego rozwoju

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

W tym roku mija 70 lat od ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ (10 grudnia 1948 r.). Światowy ruch na rzecz praw człowieka przeszedł od tego momentu długą drogę. Dziś staje przed nowymi wyzwaniami – wśród praw III generacji wymienia się coraz częściej prawo do życia w czystym środowisku, umożliwiające prawidłowy i wszechstronny rozwój.

Związki między prawami człowieka, zdrowiem oraz ochroną środowiska zostały podniesione już podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej środowisku niezbędnemu do życia ludziom, która odbyła się w Sztokholmie w 1972 roku. W rzeczywistości, zdrowie wydaje się być obszarem, w którym spotykają się dwa tematy: ochrony środowiska i praw człowieka. Podczas finałowej sesji w Sztokholmie uczestnicy ogłosili, że:

Człowiek jest zarówno elementem przyrody, jak i siłą sprawczą kształtującą otoczenie, które go utrzymuje przy życiu i inspiruje go do intelektualnego, moralnego, społecznego i duchowego rozwoju. . . . Oba aspekty środowiska człowieka: naturalne i stworzone przez człowieka, mają zasadnicze znaczenie dla jego dobrego samopoczucia i korzystania z podstawowego prawa człowieka – prawa do życia jako takiego1.

Aby urzeczywistnić to prawo i wprowadzić poszczególne kraje na drogę zrównoważonego rozwoju uwzględniającego wszelkie relacje i konsekwencje wiążące się z działalnością człowieka na Ziemi, niezbędna jest stała i systemowa edukacja różnych grup interesariuszy – EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

W ramach obchodów święta Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN Day), celebrowanego corocznie na całym świecie w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (24 października 1945 r.), Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprasza do debaty na temat wyzwań i metod zwiększania świadomości społecznej w zakresie zmian pozwalających zrealizować wskazane w Agendzie 2030 Cele Zrównoważonego Rozwoju.

W naszej działalności kładziemy duży nacisk na programy edukacyjne kierowane do różnych grup odbiorców, dostarczanie wiedzy o globalnych i lokalnych zależnościach w relacji przyroda-człowiek. Pokazujemy drogi do świadomego i sprawiedliwego wykorzystywania zasobów naturalnych, wspierając jednocześnie rozwój gospodarczy i społeczny. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa wspiera również naszych partnerów instytucjonalnych i biznesowych w ich wysiłkach na rzecz edukacji młodzieży, klientów, dostawców, pracowników. Wspólnie z nimi realizujemy ważne projekty, które pomagają młodzieży lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie, firmom odnaleźć swoją drogę do zmiany w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, administracji publicznej usprawnić dialog z interesariuszami, a konsumentom poznać ich wpływ na środowisko za sprawą nawyków i schematów myslenia w codziennych decyzjach. 

Wiele spośród tych inicjatyw podejmujemy w ramach działania Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”. Doświadczenie współpracy partnerskiej dowodzi, że łączenie wysiłków i potencjałów na rzecz zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju przynosi konkretne wyniki i korzyści, przekłada się na zwiększenie efektywności podejmowanych działań oraz włączanie coraz większych grup interesariuszy w ten proces.

Chcemy w ramach obchodów święta UN Day 2018 zaprezentować bogactwo projektów realizowanych z naszymi partnerami i zainspirować kolejne podmioty do włączenia się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – także poprzez konkretne programy edukacyjne.

Jest to czas wspólnego świętowania, podziękowania najbardziej aktywnym członkom Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska", a także powitania w tym gronie nowych uczestników.

Spotkanie organizowane jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz firmę SAMSUNG.

Wydarzenie będzie miało charakter zamknięty. Udział możliwy będzie po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.


1. Deklaracja Sztokholmska Konferencji Narodów Zjednoczonych o Środowisku Człowieka, 16 czerwca 1972 r., U. N. Doc. A / .CONF.48 / 14 / Rev.1 at 3 (1973). Tłum. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Cel 1.Cel 2.Cel 3.Cel 4.Cel 5.Cel 6.Cel 7.Cel 8.Cel 9.Cel 10.Cel 11.Cel 12.Cel 13.Cel 14.Cel 15.Cel 16.Cel 17.
Kontakt: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, +48 (22) 840 66 64, www.gridw.pl