Definicja usług ekosystemowych jest zwykle przedstawiana w kontekście korzyści, które ludzie czerpią z ekosystemów. Podkreśla wkład układów przyrodniczych w szeroko pojęty dobrobyt człowieka i tym samym uzasadnia potrzebę działań w celu zachowania środowiska naturalnego w możliwie stabilnym stanie.

Koncepcja usług ekosystemowych przekłada przekaz nauk przyrodniczych na język ekonomii. Pozwala analizować i obrazować związki pomiędzy środowiskiem a systemem społeczno-gospodarczym. Pozwala sprowadzić ekologiczną złożoność ekosystemów, ich struktury i zachodzących w nich procesów, do stosunkowo ograniczonej liczby sprawowanych przez nie funkcji, a te z kolei powiązać zestawami określonych dóbr (korzyści), które mogą być wycenione w sensie ekonomicznym. Tym samym wpisuje się w ideę rozwoju zrównoważonego i podejścia ekosystemowego w zarządzaniu przestrzenią i podejmowaniu decyzji.

Kompleksowa i zintegrowana ocena funkcji ekosystemów oraz dostępności dóbr i świadczonych usług ma na celu zwiększenie odpowiedzialności i świadomości człowieka w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych. Ma to kluczowe znaczenie zwłaszcza w sytuacji zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym - postępującej degradacji ekosystemów i wymieraniu gatunków.