Technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. information and communication technologies - ICT) mogą odegrać znaczącą rolę w rozwiązywaniu problemów globalnych takich jak zmiany klimatyczne, głód czy ubóstwo. Zarówno ONZ jak i Unia Europejska kładą szczególny nacisk na rozwój zastosowań ICT, nabywanie kompetencji cyfrowych oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym społeczeństw. 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w zarządzaniu środowiskiem.

Jak wskazuje raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP, 2012), rozwiązania oferowane przez sektor ICT mogą w znacznym stopniu przyczynić się do łagodzenia niekorzystnych zmian klimatu. Potencjał branży teleinformatycznej kryje się między innymi w dynamicznym rozwoju systemów służących pozyskiwaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych (tzw. big data), a także systemów zarządzania.Przykładami korzystnych dla środowiska zastosowań ICT są m.in. systemy zarządzania efektywnością energetyczną budynków (idea smart buildings) oraz systemy służące optymalizacji ruchu ulicznego w miastach (idea smart cities).

Narzędzia teleinformatyczne mogą pośrednio przyczyniać się do ograniczania zużycia zasobów oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dla przykładu, systemy elektronicznej obsługi interesantów, czy aplikacje umożliwiające prowadzenie wideokonferencji, pozwalają ograniczyć konieczność przemieszczania się, co prowadzi do zmniejszenia emisji spalin ze środków transportu. Zastępowanie tradycyjnych, analogowych nośników informacji cyfrowymi oraz zdalne dzielenie się danymi za pomocą usług sieciowych powodują spadek zapotrzebowania na papier. Dzięki rozwojowi usług realizowanych w chmurze (angielski termin cloud computing) możliwe jest przetwarzanie danych z użyciem nowoczesnej, efektywnej energetycznie infrastruktury i oprogramowania dostarczonych przez zewnętrznego usługodawcę. Taki model eliminuje konieczność instalowania oprogramowania oraz obciążanie serwera po stronie użytkowników, co w efekcie może wpływać na obniżenie zużycia energii.

Dowiedz się więcej: