Centrum UNEP/GRID-Warszawa promuje właściwe, oparte na rzetelnej wiedzy zarządzanie środowiskiem i jego zasobami. Jako ośrodek realizujący w Polsce misję Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), upowszechnia wydawane przez UNEP okresowe raporty o stanie środowiska Ziemi z serii GEO (Global Environment Outlook).

Jednym z fundamentalnych zadań Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) i głównym celem okresowych (publikowanych co 4 lata), globalnych raportów o stanie środowiska z serii GEO (ang. Global Environment Outlook) jest kompletna i zintegrowana ocena wpływu zmian środowiska przyrodniczego na życie człowieka. Okresowe raporty z serii GEO zawierają opis najważniejszych zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie, analizę powiązań i zależności pomiędzy nimi, ocenę przeszłych i przewidywanych zmian. Wskazują też najistotniejsze zagrożenia dla środowiska i sugerują niezbędne środki zaradcze (prawne, polityczne, organizacyjne) w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego rozwoju naszej planety.

Raporty z serii GEO:

  • są wynikiem wielostronnego procesu partycypacyjnego,
  • dostarczają regularnego przeglądu stanu wciąż zmieniającego się środowiska na Ziemi i wpływu tego procesu na ludzki dobrostan,
  • tworzą potencjał dla przeprowadzenia zintegrowanej oceny środowiskowej w celach raportowania stanu środowiska oraz aktualnych trendów i prognoz w tym zakresie.

Raport GEO-6

Najnowsze opracowanie GEO-6 złożone jest z sześciu ocen regionalnych. Ocena dotycząca regionu paneuropejskiego (ang. GEO-6 Assessment for the pan-European region) oparta jest na zasobach danych gromadzonych m.in. w ramach Europejskiego Systemu Wymiany Informacji o Środowisku (ang. Shared Environmental Information System, SEIS). System powstaje dzięki skoordynowanym wysiłkom Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE), Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz krajów członkowskich UE.

We wrześniu 2016 roku, Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z UNEP, zorganizowało międzynarodową konferencję NAUKA, BIZNES I ŚRODOWISKO, której celem była prezentacja wybranych ustaleń Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego

>Zobacz publikacje powiązane z GEO-6