Zmiany klimatyczne są jednym z najistotniejszych globalnych wyzwań naszych czasów. Coraz powszechniej i donośniej brzmią  głosy wzywające do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz odwrócenia negatywnych trendów, jak również wypracowania sposobów adaptacji do zachodzących zmian. Istotny głos w tej sprawie od lat zabiera Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zmiany klimatu na agendzie ONZ

Najważniejszym dokumentem ONZ poświęconym tematowi jest Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Jest międzynarodową umową, która określa założenia dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Została podpisana w 1992 r., podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, w Brazylii (więcej na temat UNFCCC).

Obecnie, jednym z najważnijeszych kierunków wspieranych przez ONZ jest dążenie do zrównoważonego rozwoju, któremu poświęcona jest tzw. Agenda 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęta podczas 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 roku. W dokumencie tym zdefiniowanych zostało 17 globalnych celów, których realizacja ma przyczynić się do budowy zrównoważonej przyszłości oraz ograniczenia ubóstwa na świecie. Każdy z Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) w bezpośredni lub pośredni sposób odnosi się do kwestii środowiskowych, w tym zwłaszcza do problemu zmian klimatu i negatywnych skutków tego zjawiska dla człowieka i jego otoczenia. Jeden z celów, SDG 13, w całości odnosi się do tego tematu (więcej na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju).

Na początku października 2016 roku, Departament ONZ do Spraw Gospodarczych i Społecznych (Department of Economic and Social Affairs, UN DESA) opublikował raport dotyczący odporności na zagrożenia klimatyczne. Skupiając się na problemie nierówności ekonomiczno-społecznych, raport World Economic and Social Survey 2016: Climate Change Resilience – An Opportunity for Reducing Inequalities (zobacz dokument) akcentuje istotną zależność pomiędzy ubóstwem, a zagrożeniami wynikajacymi ze zmian klimatu. Dowodzi, że ich skutki (np. gwałtowne zjawiska pogodowe) dotykają w największym stopniu mieszkańców uboższych i słabiej rozwiniętych regionów świata. Ogłoszone przez DESA opracowanie podstuluje potrzebę podjęcia spójnych i dalekosiężnych działań na rzecz łągodzenia zmian klimatu i budowania odporności na nie.

Zaopobieganiu skutkom klęsk żywiołowych, będących następstwem zmian klimatu, poświęcona była 3. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Redukcji Ryzyka Katastrof (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction), która miała miejsce w Sendai (Japonia) w marcu 2015 roku. W przyjętej Deklaracji końcowej (Sendai Declaration) 187 państwa zobowiązały się do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia ryzyka katastrof, dążenia do zmniejszenia związanych z nimi strat. Podczas konferencji przyjęty został także Ramowy Programu Działań na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof (Sendai Framework), który okreslił 7 globalnych celów (więcej na ten temat).

Edukacja dla klimatu

Każdy z nas, na co dzień może podejmować działania na rzecz środowiska. O globalnym efekcie może zdecydować skala małych codziennych działań. Dlatego staramy się przede wszystkim uświadamiać i uczyć o środowisku. Pokazujemy i podpowiadamy co robić, aby je chronić.

Wspólnie możemy podejmować inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego:

- ekoakcje w miejscach publicznych, np. galeriach handlowych,
- ekostrefy w czasie imprez sportowych i kulturalnych,
- ekointegrację dla pracowników firmy (ekodzień),
- ekolekcje w przedszkolu, szkole lub w terenie.

     Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest członkiem platformy „Partnerstwo dla Klimatu", koordynowanej przez m.st. Warszawa. Współpracujemy w obszarze edukacji i rozbudzania świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy.

Nasze projekty wspierające edukację dla klimatu:

  • Badawcza kampania klimatyczna - więcej
  • Kampania EKOPREZENT: zrób prezent sobie i środowisku - więcej
  • Zrozumieć otaczajacy świat - więcej
  • Wiedza o OZE oświetli twoją szkołę - więcej

 

Ekoakcja w firmie Sodexo
Ekostrefa na Orange Warsaw Festival
Ekointegracja pracowników
Ekolekcja w terenie