Ocena GEO-6 dla regionu paneuropejskiego postuluje podjęcie pilnych działań i w ten sposób stawienie czoła wyzwaniom, przed którymi stoi cały region. Powinno to nastąpić zarówno poprzez wykorzystanie istniejących już narzędzi, jak i poprzez wdrożenie Agendy 2030 dla Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

Dzięki zawarciu wielostronnych porozumień na poziomie globalnym oraz regionalnym widać poprawę stanu środowiska naturalnego w regionie; rozszerzył się również dostęp do informacji i wzrosło społeczne zaangażowanie obywateli. Dalsza poprawa sytuacji jest możliwa, ale trzeba niezwłocznie rozpocząć prace wdrożeniowe, a także poprawić dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach międzynarodowej konferencji "Nauka, biznes i środowisko", zorganizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w dniu 15 września 2016 roku w Warszawie.

 

 

 

  Materiał został przetłumaczony dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja OChrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa.