Hale reglowe w polskich Karpatach to miejsca o niezwykłych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Spotkamy tu cenne siedliska przyrodnicze i gatunki roślin oraz zwierząt – również endemiczne, tj. niewystępujące nigdzie indziej. Ten bogaty, zależny od ludzkiej gospodarki świat górskich łąk i pastwisk, aby przetrwać, potrzebuje tradycyjnego, ekstensywnego pasterstwa.

Tradycyjny, ekstensywny wypas owiec stanowił oś projektu Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach. Projektowi oraz przyrodzie obszarów górskich, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów nieleśnych polskiej części Karpat oraz związanych z nimi ptaków, poświęcona jest publikacja Tradycyjne pasterstwo. Ochrona ptaków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach.

Publikacja została opracowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, przy wsparciu Fundacji Przyroda i Człowiek, i wydana w ramach projektu Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.