Raport GEO-4 o stanie środowiska świata jest czwartym tego typu raportem opublikowanym przez Program Narodów Zjedoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP). Dokonywanie okresowych przeglądów stanu środowiska w skali globalnej i regionalnej należy do głównych celów, zadań i form działania UNEP.

Okresowe raporty z serii GEO są jednym z czołowych przejawów realizacji tej misji. Zawierają one opis najważniejszych zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych zachodzących we współczesnym świecie, analizę powiązań i zależności pomiędzy nimi, ocenę przeszłych i przewidywanych zmian, wskazują też najistotniejsze zagrożenia dla środowiska i sugerują niezbędne środki zaradcze (prawne, polityczne, organizacyjne) w celu zapewnienia ochrony i zrównoważonego rozwoju naszej planety. Raport GEO-4 opisuje te zagadnienia na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, przedstawia także prognozy (scenariusze) w perspektywie sięgającej roku 2050.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa angażuje się w promocję wydawanych raportów, a także jest wykonawcą wybranych opracowań mapowych.