Opracowanie raportu o stanie środowiska Polski została zlecona przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska w (...) roku. Celem publikacji było dostarczenie wiarygodnych informacji o stanie środowiska przyrodniczego w Polsce, stopniu jego degradacji oraz prognoz na przyszłość. Przygotowanie raportu wymagało dokonania oceny poszczególnych komponentów środowiska. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa było przetworzenie i analiza danych.

Szczególną cechą wyróżniającą tę publikację jest prezentacja danych na mapach przygotowanych komputerowo przy wykorzystaniu systemów informacji geograficznej. Raport został wydany w formie książkowej, w wersji polskiej i angielskiej, na podstawie której opracowany został uproszczony raport w formie prezentacji multimedialnej, jak również wersja internetowa dostęna na serwerze Ministerstwa Środowiska.