Raport jest publikacją opracowaną pod egidą Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Obejmuje geograficzny region Karpat na obszarze siedmiu państw: Polski, Czech, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainy, oraz Węgier. Raport opisuje w sposób kompleksowy obecny stan środowiska Karpat. Szczegółowy zakres tematyczny raportu obejmuje nie tylko problematykę przyrodniczą, ale także społeczną i ekonomiczną.

Obok różnorodności biologicznej ukazuje dziedzictwo kulturowe, przemysł, rolnictwo i leśnictwo, rzemiosło, gospodarkę wodną, planowanie przestrzenne, zagrożenia środowiska, wykorzystanie jego zasobów i wiele innych zagadnień. Prezentowane są także zagadnienia związane z planowaniem i realizacją polityki środowiskowej na terenie Karpat.

Prace nad Raportem były koordynowane przez biuro UNEP/DEWA/GRID-Genewa w Szwajcarii i trwały w latach 2005-2007. Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa pełniło rolę instytucji koordynującej i nadzorującej – w charakterze polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego KEO – proces tworzenia raportu KEO na terenie Polski, a także rolę Centrum Gromadzenia i Przetwarzania Danych (Lead Data Centre) dla wszystkich krajów biorących udział w przedsięwzięciu.