Partycypacja Społeczna w Planowaniu Przestrzennym w Europie to projekt realizowany w ramach programu INTERREG III C przez Centrum  UNEP/GRID-Warszawa oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Projekt miał za zadanie wesprzeć proces planistyczny dotyczący prac nad planem zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy.

Przedmiotem prac projektu PSPE był wybrany fragment obszaru metropolitalnego, a mianowicie cenna przyrodniczo dolina Wisły na odcinku Warszawa – Wyszogród.

W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

  • zbudowanie bazy danych przestrzennych;
  • opracowanie scenariuszy prezentujących relacje planowanych inwestycji i ich wpływ na otoczenie;
  • opracowanie odpowiednich form wizualizacji, które umożliwią opis i prezentację możliwych wariantów (prognoz, scenariuszy) rozwoju sytuacji, przyszłych stanów i prowadzących do nich procesów;
  • opracowanie aplikacji przedstawiającej wybrany obszar w postaci modelu 3D. Aplikacja ta będzie pomocna zarówno na etapie uzgadniania ostatecznego kształtu planu zagospodarowania przestrzennego, jak też przy prezentacji jego ostatecznej wersji;
  • opracowanie aplikacji internetowej prezentującej plan zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionego obszaru oraz alternatywne scenariusze przyszłych stanów, a także umożliwiającej wyrażanie (dzięki interaktywnym kwestionariuszom) opinii przez właściwe podmioty publiczne oraz inne zainteresowane strony.

Wyniki prac planistycznych prowadzonych przy udziale i w konsultacji z partnerami zewnętrznymi i społecznościami lokalnymi zostały zaprezentowane za pośrednictwem wysokiej jakości map i aplikacji multimedialnych.