W województwie mazowieckim od roku 2015 prowadzone są działania mające na celu uszczegółowienie przebiegu granic obszarów chronionego krajobrazu, zgodnie ze standardem wymaganym na potrzeby prowadzenia Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody.

 

Nasz zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zweryfikował i uszczegółowił przebieg granic 29 Obszar ów Chronionego Krajobrazu.

Dla wybranych Obszarów, we współpracy z przedstawicielami miast i gmin, wyznaczano strefy zakazu zabudowy na terenach o funkcjach kluczowych dla zachowania łączności ekologicznej i ochrony walorów krajobrazowych. Określono także strefy obszarów zabudowanych, wyłączonych z obowiązywania tego zakazu z racji na obecne lub planowane w dokumentach planistycznych zagospodarowanie terenu.
Wszystkie te zadania były realizowane z zastosowaniem technologii informacyjnych oraz technik partycypacyjnych. W ramach prac przeprowadzono ponad 200 spotkań konsultacyjnych z gminami, położonymi się w obrębie Obszaru oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

Wypracowane w trakcie prac dane: schemat aplikacyjny, baza danych przestrzennych (GIS), oraz mapy tematyczne zostały przekazane do Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Tym samym granice obszarów oraz granice stref zakazów będą dostępne dla wszystkich potencjalnych użytkowników i stron postępowań administracyjnych w gminach: urzędników jak i mieszkańców czy inwestorów.

Granica WOChK w dzielnicy Rembertów zamieszczona na geoportalu Adaptive
Gmina Konstancin-Jeziorna. Granica WOChK wraz ze strefami
Gmina Celestynów. Granice WOChK ze strefą urbanistyczną oraz granica MPK z otuliną