Organizatorem Familijnego, Badawczego Konkursu pt. „Obserwatorzy przyrody” jest Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Pomysłodawcą oraz partnerem merytorycznym projektu jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Uczestnikami konkursu są pracownicy firm realizujących Program „Odpowiedzialność i Troska” oraz członkowie ich rodzin. Projekt służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej oraz promocji postaw ekologicznych.

Zadaniem rodzin biorących udział w konkursie jest prowadzenie obserwacji przyrodniczych na wybranym terenie oraz opracowanie podsumowania tych obserwacji w formie krótkiego raportu. Istotnym celem projektu jest - obok walorów edukacyjnych - popularyzacja idei Programu „Odpowiedzialność i Troska” w otoczeniu zewnętrznym. Program jest międzynarodową inicjatywą przemysłu chemicznego, której celem jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, jak również otwartość komunikowania w zakresie działań i osiągnięć.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jako pomysłodawca i partner projektu, odpowiada za merytoryczne przygotowanie konkursu oraz jego przeprowadzenie za pośrednictwem portalu pod adresem www.obserwatorzyprzyrody.pl