Climate Conversations to cykl dyskusji na temat zmian klimatu, łączące podejście teoretyczne z praktycznym – dane o stanie środowiska z informacjami o potencjalnych ryzykach i wyzwaniach (m.in. zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym czy innymi megatrendami mającymi wpływ na funkcjonowanie biznesu).

Istotnym elementem wydarzeń z cyklu jest również prezentacja trendów zmian w modelach działania firm i instytucji publicznych, a także nowych prądów ideowych i sposobów myślenia o ochronie klimatu w ramach społeczeństwa obywatelskiego – organizacji pozarządowych czy nieformalnych ruchów społecznych.

W ramach wydarzeń prezentowane są dane, zawarte w materiałach merytorycznych Programu ONZ ds. środowiska (UNEP), rodziny ONZ oraz uznanych organizacji, zajmujących się tematem zmian klimatu. Przedstawiane jest również szersze tło działań na rzecz ochrony klimatu oraz dostosowywania się do skutków jego zmiany.

Cechą charakterystyczną cyklu jest jego elastyczność, dostosowana do potrzeb partnerów, z którymi realizowane jest wydarzenie. Szczegółowe podejście do tematu kryzysu klimatycznego zależne jest m.in. od sektora, w którym pracują osoby uczestniczące w spotkaniu (np. administracja samorządowa czy określona branża biznesowa).

Ważnym aspektem cyklu Climate Conversations jest nie tylko poszerzanie wiedzy o stanie globalnego klimatu i sposobach jego ochrony, ale również promowanie holistycznego spojrzenia w duchu zrównoważonego rozwoju, integrującego w sobie kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze.