"Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA) to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w większych i mniejszych polskich miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, wśród których chcemy zwiększać zrozumienie dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne.

Bazą do wdrażania projektu będzie koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum (platformy) wymiany wiedzy i doświadczeń.

Przestrzeni, w której działania realizowane przez młodzież, takie jak projekty badawcze, mają bezpośrednie odniesienie do aktualnych, najistotniejszych wyzwań stojących przed lokalną społecznością – dostępnej nie tylko dla młodych, ale również starszych członków lokalnej społeczności; pełniącej funkcję centrum spotkań i dyskusji na ważne dla danej społeczności tematy, w tym te dotyczące przyszłości danego miasta.

W projekcie weźmie udział co najmniej 50 szkół z całej Europy.

Do głównych działań projektu należą:

  • Podsumowanie wiedzy nt. wyzwań, przed jakimi stają europejskie miasta i wybór tych, które są najważniejsze dla miast z krajów partnerów.
  • Rozwój europejskiej sieci szkół (Open Schooling Network), które chcą pełnić rolę lokalnego forum dyskusji o zrównoważonej przyszłości swojego miasta i stworzenie w tych nich Science Teams - zespołów złożonych z nauczycieli różnych przedmiotów, uczniów, rodziców oraz zaproszonych do współpracy ekspertów, naukowców, przedstawicieli świata biznesu oraz administracji, którzy wspólnie będą eksplorować wybrane wyzwanie stojące przed miastem i szukać na nie rozwiązań.
  • Opracowanie i udostępnienie materiałów edukacyjnych dla młodzieży oraz nauczycieli, a także otwartego kursu online dla wszystkich zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju miast.
  • Stworzenie platformy internetowej, stanowiącej główne narzędzie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami Open Schooling Network.
  • Przygotowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach (przez 2 lata szkolne) tzw. City Challenge, w ramach których szkolne Science Teams będą wspólnie poszukiwały możliwych rozwiązań dla wybranego miejskiego wyzwania - uczniowie zrealizują w tym czasie swoje projekty badawcze, będą konsultować ich wyniki z ekspertami i prezentować wnioski mieszkańcom. Podczas realizacji City Challenge będą odbywały się w poszczególnych miastach serie spotkań, warsztatów, hackathonów, sesji eksperckich, itp. zainicjowane przez szkolne zespoły naukowe a wspierane m.in. przez konsorcjum projektowe.

W konsorcjum projektu jest 12 organizacji z 11 krajów, w tym:

  • Uczelnie wyższe: Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach - lider (Grecja), Uniwersytet Koloński (Niemcy), Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy), Uniwersytet w Udine (Włochy), Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie (Szwecja), Otwarty Uniwersytet Cypru.
  • Organizacje pozarządowe: TEREZA (Czechy), Bernu Vides Skola (Łotwa), An Taisce (Irlandia) oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
  • Grecki klaster Corallia, wspierający biznes, ułatwiający rozwój start-upów oraz budowanie innowacyjnych klastrów, mający szeroką sieć powiązanych w biznesie technologicznym w całej Europie, a także Instytut Badań Edukacyjnych (Rumunia) - narodowa instytucja badawcza, która wspiera działania ministerstwa edukacji.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce.
Projekt PULCHRA jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020.