Projekt Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities jest odpowiedzią na aktualne wyzwania dotyczące tworzenia bezpiecznych, zdrowych i zrównoważonych miast.

Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, tak aby uczniowie mogli rozwijać swoje kluczowe kompetencje, niezbędne do aktywnego udziału w budowaniu wizerunku miast przyszłości zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celem 11 Zrównoważone miasta i społeczności, czy celami zawartymi w strategii „Europa 2020”.

Istotnym elementem projektu jest zwiększanie motywacji młodzieży do nauki przedmiotów z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) poprzez promowanie praktycznego podejścia do zastosowania wyników prac naukowych, w tym:

  • ukazywanie przykładów wybranych organizacji (miast, firm), które wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym technologie z obszaru ochrony środowiska i rozwiązania oparte na środowisku (ang. nature-based solutions), do poprawy jakości życia mieszkańców,
  • przybliżenie uczniom wybranych ścieżek kariery zawodowej w organizacjach działających w obszarze smart cities i wspieranie ich przyszłego zatrudnienia w organizacjach działających w tym sektorze,
  • zachęcanie uczniów do głębszego włączenia się w życie lokalnej społeczności i wykorzystania posiadanej wiedzy do wspierania rozwoju zielonych miast przyszłości już dziś.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

  • opracowanie i udostępnienie zestawów materiałów edukacyjnych adresowanych do młodzieży w wieku
    12–16 lat;
  • organizację serii warsztatów z nauczycielami oraz edukatorami, którzy chcą włączać elementy edukacji z obszaru zrównoważonych miast do swoich zajęć;
  • bezpośrednie działania warsztatowe z młodymi mieszkańcami miast.

Realizacja wskazanych działań będzie prowadzona przy pełnej współpracy partnerów projektu ze szkołami, partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz samorządowych, a także naukowcami i ekspertami, zapewniającej wymianę doświadczeń, poglądów i pomysłów, w jaki sposób najskuteczniej wspierać edukację na rzecz zrównoważonych miast.

Liderem przedsięwzięcia „Urban Science" jest organizacja Wild Awake z Wielkiej Brytanii. Wśród partnerów projektu znalazły się organizacje z pięciu europejskich krajów: Ecosystem Europe Association z Bułgarii, CREDA onlus z Włoch, Bērnu Vides skola z Łotwy, Hungarian Research Teachers Association z Węgier, a także Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Jego zakończenie jest planowane na wrzesień 2020 r.

 

 erazmus