Inicjatywy lokalne na rzecz kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach Natura 2000 w Karpatach

Cele projektu

 1. Wspieranie współpracy JST, LGD i społeczności lokalnych na rzecz zarządzania przestrzenią
  i kształtowania zielonej infrastruktury na siedliskowych obszarach Natura 2000 w polskiej części Karpat.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia zielonej infrastruktury oraz łączności ekologicznej dla ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego rozwoju lokalnego, zależnego m.in.
  od dostępu do usług ekosystemowych
 3. Promowanie zastosowania zasobów danych przestrzennych oraz narzędzi geoinformacyjnych
  w zarządzaniu przestrzenią na obszarach cennych przyrodniczo.
 4. Upowszechnianie dobrych praktyk partycypacyjnego zarządzania przestrzenią na obszarach Natura 2000 w skali międzynarodowej wśród pozostałych państw regionu karpackiego.

Obszar realizacji

Polska część Karpat w zasięgu stosowania Konwencji Karpackiej, ze szczególnym uwzględnieniem gmin,
na których terenie znajdują się obszary siedliskowe Natura 2000.

Główne grupy docelowe

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 • Lokalne grupy działania (LGD)
 • Społeczności lokalne

Okres realizacji

wrzesień 2017 – grudzień 2020

 

Instytucja dofinansowująca

   logo life