Projekty

Karpaty Łączą – Kwietne Łąki
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 15
Zadanie 15.4:

Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Cel 15
Zadanie 15.a:

Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe pochodzące z różnych źródeł na ochronę i zrównoważone wykorzystywanie bioróżnorodności i ekosystemów.

Cel strategiczny

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego we współpracy z lokalną społecznością.

Działania taktyczne

Kontynuacja bądź przywrócenie właściwego użytkowania siedliska, np. koszenia, ze wskazaniem odpowiednich terminów, technik i metod.

Kształtowanie składu gatunkowego właściwego dla siedlisk przyrodniczych, poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych.

Usuwanie skutków mechanicznego niszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych (m.in. przez wprowadzenie zasad użytkowania – w tym brak możliwości stosowania nawozów, środków ochrony roślin, tworzenia wysypisk).

Uświadamianie mieszkańców biorących udział w projekcie odnośnie wartości siedlisk przyrodniczych znajdujących się w ich otoczeniu, szczególnie w zakresie bioróżnorodności oraz w kwestii kształtowania jakości wód i odpowiedzialnego zarządzania lokalnym środowiskiem.

Czas

2017 – 2020

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021