Projekty

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018
Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.d:

Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem  w obszarze zdrowia.

Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 6
Zadanie 6.4:

Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej,  by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

Cel 7
Zadanie 7.a:

Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.

Cel 8
Zadanie 8.3:

Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

Cel 9
Zadanie 9.4:

Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Cel 11
Zadanie 11.2:

Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Cel 11
Zadanie 11.3:

Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 13
Zadanie 13.b:

Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.

Cel strategiczny

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 była międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej, agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

Celem konferencji było umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

Działania taktyczne

W programie dwóch dni konferencji znalazły sie m.in.:
1 dzień (27 września 2018): uroczystość nagrodzenia zwycięzców szóstej edycji Konkursu ECO-MIASTO, sesja otwierająca “Jakość środowiska stymulatorem rozwoju miasta” i trzy sesje warsztatowe na temat: Budowanie Szkieletu Miasta - Infrastruktura.
2 dzień (28 wrzesnia 2018): sześć sesji warsztatowych. Tematami głównymi sesji, które odbyły się tego dnia, były: Miasto bez Odpadów; Narzędzia rozwoju Miast. Jak Uczynić Miasto Miejscem Lepszym do Życia?; Współpraca i Finansowanie.
Szczegółowy program, oraz sylwetki prelegentów dostępne są na stronie konferencji (po kliknięciu w obrazek poniżej):

eco miasto2018

Czas

27-28 września 2018

Rezultaty

Około 50 panelistów oraz 550 uczestników miało okazję do wymiany wiedzy na temat realizowanych w Polsce i Europie rozwiązań oraz inwestycji, służących poprawie jakości życia oraz stanu środowiska. Był to czas konfrontowania ambitnych idei z rzeczywistością, porównywania sytuacji polskich miast z ich odpowiednikami z krajów takich jak Dania, Francja, Wielka Brytania czy Portugalia.

Podobnie jak w poprzedniej, zeszłorocznej edycji konferencji staraliśmy się poruszyć szeroki zakres tematyczny życia i energetykę odnawialną, aż po rolę danych i współpracę klastrową. Nie zabrakło również miejsca do debaty na ważny dla każdego samorządowca i urzędnika temat – w jaki sposób finansować ambitne zamierzenia, dotyczące budowy innowacyjnego eco-miasta.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021