Projekty

UN Day 2018: Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 12
Zadanie 12.6:

Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych raportach.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel 17
Zadanie 17.19:

Rozwijać istniejące inicjatywy opracować wskaźnik pomiaru postępu w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, który będzie uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto  oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w państwach rozwijających się.

Cel strategiczny

Debata i warsztaty pod hasłem z okazji 70. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zorganizowane pod hasłem „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”. Wydarzenie odbyło sie 25 października 2018 i było częścią obchodzonego święta Dzień ONZ (UN Day 2018), celebrowanego na całym świecie dla upamiętnienia  rocznicy podpisania Karty Narodów Zjednoczonych.

Działania taktyczne

Warsztaty:

Przed debatą odbyły się trzy równoległe sesje warsztatowe poświęcone różnym działaniom edukacyjnym. W ich trakcie zaprezentowane zostały dobre praktyki firm, organizacji i instytucji w tym. Tytuły sesji warsztatowych:

  • Edukacja młodzieży (warsztaty z udziałem Fundacji VEOLIA)
  • Edukacja konsumentów (warsztaty z udziałem Grupy Żywiec)
  • Technologie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (warsztaty z udziałem SAMSUNG)

Debata:

W debacie panelowej „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, która została poprowadzona przez Irenę Picholę z Deloitte Polska, szczególną uwagę poświęcono powiązaniom pomiędzy edukacją, prawami człowieka oraz zagadnieniami środowiskowymi.

Zaproszeni do dyskusji paneliści przedstawili podejmowane przez reprezentowane przez siebie organizacje działania, realizujące cel poszerzania świadomości zróżnicowanych grup docelowych.

Aneta Piątkowska, Dyrektor Departamentu Analiz Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, zaprezentowała działania swojego resortu w zakresie promowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce – wśród nich zorganizowane w czerwcu tego roku Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 oraz przyjęty przez Radę Ministrów raport „Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce”.

Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR i Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska, podkreśliła rolę wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich aspektach działalności firmy, nie tylko zaś w działaniach z zakresu jej odpowiedzialności społecznej.

Kamil Mirowski, Kierownik ds. Public Affairs Grupy Żywiec S.A., omówił temat edukacji z perspektywy konsumentów. Szczególną uwagę poświęcił zrealizowanemu przez jego firmę podniesieniu kaucji za butelki zwrotne z 35 do 50 groszy, która miała przyczynić się do zmniejszenia o 20 milionów butelek skali strat w ich odzysku.

Michał Nurzyński, wieloletni dyrektor Departamentu Edukacji w Ministerstwie Środowiska, zwrócił uwagę na konieczność łączenia w edukacji dotyczącej środowiska kwestii naszej współodpowiedzialności za jego stan, empatii oraz rzetelnej wiedzy. Zwrócił uwagę, że potrzebne jest zwrócenie uwagi na to, że nie jest to problem kogoś innego, ale że odpowiadamy za jakość życia w swoim otoczeniu.

Jakub Pietraszek, CEO ELAB (Elab Education Laboratory) na bazie wieloletnich doświadczeń we wspieraniu młodych ludzi, chcących studiować na zagranicznych uczelniach, dokonał porównania jakości edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce oraz innych krajach Europy. Zauważył pojawianie się coraz bardziej innowacyjnych programów i kierunków studiów, nakierowanych na łączenie kwestii środowiskowych, społecznych i gospodarczych na uczelniach krajów UE.

Główne wnioski z debaty:

  • Współpraca zróżnicowanych podmiotów pomaga w dzieleniu się ich różnymi spojrzeniami oraz podejściami wobec wyzwań środowiskowych, przyczyniając się do zwiększania skuteczności projektów edukacyjnych.
  • Pozytywny wpływ na skuteczność działań tego typu ma również holistyczne podejście, uwzględniające w procesie kształcenia fakt, że na zrównoważony rozwój składają się kwestie środowiskowe, społeczne i gospodarcze.
  • Edukacja dla zrównoważonego rozwoju nie ogranicza się wyłącznie do osób młodych i obejmuje również m.in. konsumentów, łańcuch wartości firm czy instytucje publiczne.

Spotkanie organizowane było przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z SAMSUNG Polska i przy wsparcoiu Grupy Żywiec i Fundacji Veolia Polska. Patronat nad wydarzeniem objęły instytucje: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, i Minsterstwo Edukacji.
Wydarzenie miało charakter zamknięty. 

Czas

2018

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021