Projekty

Program Ambasadorski Agro Ambasadorzy BASF – II edycja
Powiązane cele
Cel 2
Zadanie 2.4:

Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

Cel 2
Zadanie 2.5:

Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków. Należy skutecznie zarządzać  bankami nasion i roślin oraz różnorodnymi ich odmianami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, jak również promować dostęp do oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z eksploatacji zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym.

Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 15
Zadanie 15.8:

Do 2020 roku wprowadzić środki uniemożliwiające wprowadzanie nowych gatunków obcych na danym obszarze oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować lub wyeliminować wybrane gatunki.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Cel 17
Zadanie 17.16:

Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, szczególnie w tych rozwijających się.

Cel 17
Zadanie 17.17:

Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno – prywatne i z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i niezbędnych strategiach partnerstwa.

Cel strategiczny

Projekt Agro Ambasadorzy BASF to pierwszy w Polsce program ambasadorski skierowany do studentów uczelni rolniczych. Celem programu Agro Ambasadorzy jest promocja zrównoważonego rozwoju i innowacji w rolnictwie. Studenci uczestniczący w projekcie mają szansę zdobyć pierwsze doświadczenie w międzynarodowej spółce i współpracować z ekspertami z firmy BASF. Program prowadzony jest obecnie na trzech uczelniach: w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Działania taktyczne

W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne skierowane do studentów uczelni rolniczych. Podczas II edycji programu zorganizowano 9 wykładów edukacyjnych, obejmujących tematyką takie obszary jak: innowacje w rolnictwie, zatrudnienie w branży rolniczej, a także zrównoważone rolnictwo i ochrona bioróżnorodności. Zorganizowano również wycieczki do Kombinatu Rolnego Kietrz, gdzie studenci mogli w praktyce zaobserwować dobre praktyki rolnicze zaimplementowane w gospodarstwie. W ramach programu przeprowadzono I Ogólnopolski konkurs pt. „Dobre Praktyki Rolnicze w Twoim Regionie”.  Celem konkursu było zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz zachęcenie społeczności lokalnych do wdrażania dobrych praktyk rolniczych. 

Czas

01.02.12018 - 29.06.2018

Rezultaty

W działaniach edukacyjnych prowadzonych na uczelniach partnerskich w roku akademickim 2017/2018 wzięło udział ok. 500 studentów.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021