Projekty

"Moja Rzeka"
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 4
Zadanie 4.a:

Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny  uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne
i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

Cel 4
Zadanie 4.c:

Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

Cel 6
Zadanie 6.b:

Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Cel strategiczny

Zwiększyć wiedzę i świadomość społeczności lokalnych, w szczególności dzieci i młodzieży, na temat problemu zanieczyszczenia wody (w tym wód śródlądowych, tj. rzek i jezior, a także mórz i oceanów) oraz możliwości jego rozwiązania. Podjąć inicjatywę na rzecz monitorowania stanu ekosystemów wodnych i różnorodności biologicznej, edukacji i zwiększenia świadomości na temat potrzeby ochrony wód, poprawy jakości wód na określonym obszarze.

Działania taktyczne

Inicjatywa obejmuje szereg działań, które mają na celu wsparcie starogardzkich szkół w przyłączeniu się do sieci badawczej Programu GLOBE w zakresie badań hydrologicznych – włączenie się w badanie i monitorowanie jakości wody w rzece Wierzycy.

Czas

2017–2018

Rezultaty

W ramach inicjatywy przeprowadzono warsztaty hydrologiczne dla uczniów i nauczycieli ze starogardzkich szkół. W trakcie zajęć młodzież odkrywała tajniki pracy naukowca-przyrodnika, poznając zasady prowadzenia i realizacji badań środowiska zgodnie z metodyką Programu GLOBE. Uczniowie uczyli się korzystać ze sprzętu badawczego i mierzyć podstawowe parametry fizykochemiczne wody.

Zrealizowano także konkurs fotograficzny pod hasłem „Błękitny Starogard” na najciekawsze zdjęcia wykonane przez uczniów podczas badań i obserwacji przyrodniczych. Uczniowie podczas badań wykonywali zdjęcia pokazujące piękno przepływającej przez miasto rzeki Wierzycy. Najlepsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane w formie wystawy plenerowej.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021