Projekty

Śniadanie eksperckie: Rolnictwo i Przyroda
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 8
Zadanie 8.2:

Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 13
Zadanie 13.1:

Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i katastrofy naturalne we wszystkich krajach.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Cel strategiczny

W perspektywie przyrodniczej zrównoważone rolnictwo jest jednym z kluczowych narzędzi służących osiągnięciu celu, który można zobrazować hasłem „rolnictwo chroni przyrodę”. Ewidentne korzyści dla rolnictwa wynikające z ochrony różnorodności biologicznej są swoistą premią za starania pozornie niezwiązane wyłącznie z produkcją rolniczą.

Perspektywę gospodarczą można natomiast zobrazować hasłem: „przyroda wspomaga rolnictwo”. Tu podmiotem jest rolnictwo i efektywna produkcja dobrej jakościowo żywności, zadowalającej coraz większe wymagania współczesnych konsumentów.

Działania taktyczne

8 listopada, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu i instytucji zajmujących się ochroną środowiska na śniadaniu eksperckim promującym zrównoważone praktyki rolnicze. Na spotkaniu, które miało miejsce w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaprezentowano założenia i wnioski płynące z raportu „Rolnictwo i przyroda” poświęconego dobrym praktykom rolniczym służącym jednocześnie podniesieniu efektywności rolnictwa, jak i ochronie różnorodności biologicznej. Autorami raportu są Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa; Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o. o.; Aleksandra Nocoń, BASF Polska Sp. z o.o.; dr Grzegorz Doruchowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach; prof. dr hab. Michał Hurej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; dr hab. inż. Jacek Twardowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Dbałość o kapitał naturalny może zaowocować np. zwiększeniem plonów przy jednoczesnym podniesieniu jakości produkowanej żywności. Kluczowym elementem w ochronie różnorodności biologicznej na obszarach użytkowanych rolniczo jest edukacja rolników oraz konsumentów oczekujących żywności wyprodukowanej w sposób zrównoważony. Niezmiernie ważna jest również współpraca z biznesem, który może pełnić ważną rolę promotora dobrych praktyk. Przemysł nie jest wrogiem środowiska naturalnego - wręcz przeciwnie: może pełnić ważną rolę promotora dobrych praktyk wśród klientów i partnerów. Jest to doskonałe odzwierciedlenie idei partnerstwa niezbędnego dla skutecznej realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Czas

8.11.2017

Rezultaty

raport BASF rolnictwo i przyroda pkladka

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021