Projekty

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2017
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 3
Zadanie 3.d:

Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w dziedzinie wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem  w obszarze zdrowia.

Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 6
Zadanie 6.4:

Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystywania wody we wszystkich sektorach oraz zapewnić zrównoważony pobór wody oraz dostawy wody pitnej,  by rozwiązać problem niedostatku wody i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu.

Cel 7
Zadanie 7.a:

Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne.

Cel 8
Zadanie 8.3:

Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

Cel 9
Zadanie 9.4:

Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Cel 11
Zadanie 11.2:

Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo i trwałych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza poprzez rozwijanie transportu publicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby grup wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Cel 11
Zadanie 11.3:

Do 2030 roku zwiększyć stopień inkluzywności, zapewnić zrównoważoną urbanizację i partycypację w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i gospodarowaniu osiedlami ludzkimi we wszystkich krajach.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 13
Zadanie 13.b:

Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania w zakresie zmian klimatycznych w krajach najsłabiej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet i młodzieży oraz lokalnych i marginalizowanych grupach społecznych.

Cel strategiczny

Jak rozwijać miasta, by nie zwiększać presji na środowisko? Jakie innowacje niosą ze sobą najwięcej korzyści dla ludzi i ich otoczenia? Jakie czynniki musimy brać pod uwagę, aby poprawa jakości życia w miastach przebiegała w harmonii z potrzebami i możliwościami środowiska naturalnego? Na te i podobne pytania odpowiedzi poszukali zaproszeni goście w trakcie dyskusji i warsztatów na międzynarodowej konferencji „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”, która 8 i 9 listopada odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Celem konferencji była promocja tych działań, które mogą uczynić miasta miejscami bardziej przyjaznymi do życia jednocześnie ograniczając ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. 

 

 

Działania taktyczne

W programie dwóch dni konferencji znalazły sie m.in.:
1 dzień (8 listopada 2017): uroczystość nagrodzenia zwycięzców piątej edycji Konkursu ECO-MIASTO, sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy” i cztery sesje warsztatowe;   
2 dzień (9 listopada 2017): dwie sesje plenarne i osiem sesji warsztatowych. Tematami głównymi sesji plenarnych i warsztatowych, które odbyły się tego dnia, były: efektywne gospodarowanie zasobami oraz przyszłość miast, a także kwestie takie jak: efektywne wykorzystanie wody, zrównoważona konsumpcja, inteligentne systemy transportu.

Szczegółowy program, oraz sylwetki prelegentów dostępne są na stronie konferencji:

www ecokonf

Czas

8-9.11.2017

Rezultaty

Przez dwa dni konferencji zarejestrowało się ponad 700 uczestników, którzy następnie mogli uczestniczyć w dowolnych trzech z 15 sesji z udziałem 55 prelegentów. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk, i zaprezentowaniu inicjatyw, które mogą stać się inspiracją dla przedstawicieli instytucji i samorządów do podejmowania wyzwań holistycznego rozwoju miast, czyli takich działań, które są w zgodzie z równowagą ekologiczną i służą dobrze rozumianym potrzebom miejskiej społeczności. 

 

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021