Projekty

Ekoedukacja: Łańcuch wartości w procesie budowlanym
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 8
Zadanie 8.3:

Promować polityki rozwojowe wspierające działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje. Zachęcać do formalizacji i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych.

Cel 8
Zadanie 8.4:

Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

Cel 9
Zadanie 9.4:

Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.

Cel 12
Zadanie 12.5:

Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Cel 17
Zadanie 17.7:

Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

Cel strategiczny

Spotkanie odbyło się w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska. Zaproszenie do udziału w spotkaniu skierowane zostało do firm współpracujących ze Skanska Property Poland i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, takich jak np.: Philips Lighting Poland Sp. z o.o., Armstrong Building Products, Knauf Insulation Sp. z o.o., Thomas Beton Sp. z o.o., Siniat Sp. z o.o., VELUX Polska Sp. z o.o., Ecophon, WAPPEX Kozłowski i Wspólnicy Sp. J., Górażdże Beton Sp. z o.o., Lafarge, ISOVER Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., CEMEX Polska Sp. z o.o., czy Tarkett.

Działania taktyczne

W trakcie spotkania uczestnicy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk wdrażania filozofii obiegu zamkniętego. Mówiono też o barierach z jakimi borykają się firmy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, takich jak np. wysoki koszt zatrudnienia ludzi.

Czas

kwiecień 2017

Rezultaty

Omawiając propozycje współpracy, uczestnicy zgodzili się, że możliwość spotykania się w gronie środowiskowo zaangażowanych partnerów, nie tylko jest dla nich szansą na wymianę doświadczeń, ale jest też potwierdzeniem, że zmierzają we właściwym kierunku.

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021