Projekty

Warsztaty: Ekoprojektowanie. Nowe spojrzenie na biznes.
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 6
Zadanie 6.3:

Do 2030 roku poprawić jakość wody poprzez redukcję zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów.   Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom recyklingu i bezpiecznego ponownego użytkowania materiałów w skali globalnej.

Cel 8
Zadanie 8.2:

Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności.

Cel 9
Zadanie 9.5:

Do 2030 roku wzmocnić badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego we wszystkich krajach, szczególnie w rozwijających się, w tym poprzez innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo-rozwojowego na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych i prywatnych nakładów finansowych na rozwój.

Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Cel 14
Zadanie 14.1:

Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

Cel 15
Zadanie 15.3:

Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie  występować proces degradacji ziemi.

Cel 17
Zadanie 17.7:

Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych środowisku w państwach rozwijających się na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu o wspólne uzgodnienia.

Cel strategiczny

Drugie Warsztaty dla biznesu i jego otoczenia z cyklu "Circular Economy. Zamykamy obieg!"

Tematem przewodnim spotkania było ekoprojektowanie, jako istotny obszar działań podejmowanych w celu przejścia do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do udziału w warsztatach, których gospodarzem była firma BASF, organizatorzy spotkania (Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z partnerem cyklu Coca-Cola HBC Polska), zaprosili przedstawicieli producentów, recyklerów, organizacji konsumenckich, i instytucji naukowych.

Działania taktyczne

Program warsztatów obejmował prelekcje, kreatywne prace w grupach oraz dyskusje w podgrupach reprezentujących branże: opakowaniową, AGD, RTV i IT. Zadaniem uczestników było odniesienie się do wyzwań (technologicznych, świadomościowych, legislacyjnych, finansowych), jakie stoją przed ekoprojektowaniem w tych branżach, przy zastosowaniu trzech perspektyw: produkcji, recyklingu, i konsumenta.

Czas

maj 2017

Rezultaty

Program warsztatów oraz galeria zdjęć dostępne są na stronie Warsztaty#2

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021