Projekty

Rolnictwo i Przyroda. Raport
Misja SDGs
Powiązane cele
Cel 2
Zadanie 2.4:

Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki odpornego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, podtrzymywać ekosystemy, wzmocnić zdolność przystosowania się do zmian klimatycznych, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy, powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Cel strategiczny

"Rolnictwo i Przyroda. Ochrona różnorodności biologicznej dobrą praktyką rolniczą." jest publikacją promującą dobre praktyki rolnicze wspierające zachowanie różnorodności biologicznej.

Działania taktyczne

Redakcja raportu tematycznego zawierającego przykłady dobrych praktyk rolniczych wspierających zachowanie różnorodności biologicznej.
Treść raportu powstała we współpracy z:
• Kombinatem Rolnym Kietrz,
• prof. dr hab. Michałem Hurejem i dr hab. inż. Jackiem Twardowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
• dr Grzegorzem Doruchowskim z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Czas

2016-2017

Rezultaty

Raport tematyczny zawierający przykłady dobrych praktyk rolniczych wspierających zachowanie różnorodności biologicznej.

Większość przedstawionych praktyk przedstawionych w raporcie wpisuje się w wytyczne przyjęte w Unii Europejskiej i potwierdzone aktami prawnymi, np. integrowana ochrona roślin obowiązuje profesjonalnych użytkowników od 2014 roku, unijne wsparcie otrzymała koncepcja zazielenienia, a strategia ochrony różnorodności biologicznej wdrażana będzie w Europie do roku 2020.

Terenem, z którego pochodzą przykłady proprzyrodniczych działań wspomagających produkcję, jest Kombinat Rolny Kietrz. To wielkoobszarowe przedsiębiorstwo produkcyjne, spółka Skarbu Państwa, o dużym znaczeniu dla gospodarki rolnej kraju. Stosowane w nim rozwiązania kształtują zieloną infrastrukturę, np. poprzez budowę systemu zadrzewień śródpolnych czy tworzenie śródpolnych oczek wodnych, jak również służą ochronie zapylaczy czy ptaków drapieżnych.

W raporcie poruszono również kwestie dobrych praktyk zagospodarowania pozostałości po zabiegach ochrony roślin oraz odpowiedzialności za produkt w branży chemicznej.

raport BASF rolnictwo i przyroda pkladka

Partnerzy SDGs

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022