Misja Miasta

Cel główny:  sdg11         Cele dodatkowe:  sdg12  sdg13  sdg15

W miastach żyje dziś ponad połowa ludzkości. Do roku 2050 wskaźnik ten ma wzrosnąć do 70%. Według danych firmy doradczej McKinsey & Company do roku 2025 600 największych, globalnych metropolii odpowiadać będzie za 60% globalnego PKB. Miasta są obszarami kreowania innowacji oraz kształtowania naszych stylów życia.

Jednocześnie jednak, mimo iż tereny zurbanizowane zajmują niecałe 3% powierzchni lądowej naszej planety, generują olbrzymią presję na środowisko naturalne.

Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji przekładają się na olbrzymie ilości odpadów i zanieczyszczeń, spośród których najbardziej dają się nam we znaki zanieczyszczenia powietrza. Miasta odpowiadają za 75% globalnych emisji gazów cieplarnianych. Według opublikowanego w roku 2016 rankingu Światowej Organizacji Zdrowia na 50 europejskich miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem aż 33 znajdują się w Polsce.

Życie w takim otoczeniu oznacza zwiększone ryzyko problemów zdrowotnych, takich jak choroby układu oddechowego czy krążenia. Poza pogorszeniem naszego zdrowia zmniejszają naszą produktywność, co ma realne przełożenie na utracone korzyści ekonomiczne. Bank Światowy oszacował w roku 2016, że na całym świecie tracimy na zanieczyszczonym powietrzu ponad 5 bilionów dolarów. W wypadku Europy straty z jego tytułu sięgają równowartości 3,6% PKB kontynentu.

Zmieniający się klimat oznaczać będzie coraz częstsze występowanie dni upału, co według Europejskiej Agencji Środowiska do końca tego wieku może wiązać się z 200 tysiącami spowodowanych nimi zgonów rocznie. Zjawisko miejskiej wyspy ciepła – wyższych temperatur w gęsto zabudowanych przestrzeniach miejskich w porównaniu do ich bezpośredniego otoczenia – będzie dodatkowo wzmagać ten problem.

Poprawa jakości życia w naszych miastach i przesunięcie ich na tory zrównoważonego rozwoju to nie tylko szansa na zdrowsze życie w czystszym środowisku, ale również okazja biznesowa.

Zielone rozwiązania możliwe są do wdrażania w każdej dziedzinie miejskiego życia – w szczególności zaś w budownictwie i planowaniu przestrzennym, transporcie, energetyce i zielonej infrastrukturze. Odpowiadają one na wyzwania, związane z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych, skażeniem wód i gleb, ale również z wciąż niską innowacyjnością polskiej gospodarki.

Ich wcielanie w życie jest dla miast szansą na pozytywne wyróżnianie się oraz kreowanie rynku na nowoczesne rozwiązania. Dla firm to możliwość pokazania swej odpowiedzialności za jakość życia i stan środowiska, a także budowania przewagi konkurencyjnej wokół innowacyjnych produktów, usług i schematów działania.

Dla organizacji pozarządowych wyzwanie budowania inteligentnego eco-miasta oznacza z kolei promowanie społecznej partycypacji oraz poszerzanie świadomości społecznej na temat stojących przed nami wyzwań cywilizacyjnych, takich jak zmiany klimatu czy budowa niskoemisyjnej gospodarki.


 

Opieka merytoryczna w misji MIASTA:

Krzysztof Zych

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021