Misja Karpaty

Cel główny: sdg15          Cele dodatkowe:  sdg6  sdg13

Karpaty zajmują 6,2% powierzchni Polski – tworzą jednak unikalny ekosystem, wykraczający daleko poza granice naszego kraju. To tu znajdziemy na przykład największą ilość lasów pierwotnych w Europie. Zagwarantowanie zachowania tej ostoi różnorodności biologicznej wymaga interdyscyplinarnych działań, realizowanych nierzadko w ramach transgranicznej współpracy regionalnej.

Dowodem wyjątkowego charakteru przyrodniczego i kulturowego tego obszaru jest przyjęta w roku 2006 Konwencja Karpacka – drugi po Alpejskiej dokument tego typu na świecie – który stworzył ramy dla współpracy siedmiu krajów (Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Rumunii oraz Serbii) na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu.

Kooperacja ta ma głęboki charakter, obejmując kwestie takie jak gospodarowanie zasobami, ochrona bioróżnorodności, planowanie przestrzenne, woda, rolnictwo i leśnictwo, transport i infrastruktura, turystyka, przemysł i energia, dziedzictwo kulturowe, oceny oddziaływania czy edukacja.

Obszary górskie zmagają się z charakterystycznymi dla siebie wyzwaniami. Mierząc się z nimi nie powinniśmy zapominać o tym, co w tym rejonie najcenniejsze – o jego unikalnej wartości przyrodniczej, różnorodności biologicznej oraz wielokulturowym dziedzictwie.

Zrównoważony rozwój Karpat możliwy jest dzięki działaniom takim jak promowanie lokalnych, charakterystycznych dla danego obszaru produktów, rozwijanie zrównoważonej turystyki i tradycyjnych upraw, odbudowa i zachowywanie lokalnej bioróżnorodności. Działania tego typu promujemy jako Centrum UNEP/GRID-Warszawa już od roku 2012, wspierając w tym lokalne społeczności.

Dzięki współpracy międzysektorowej na obszarze Karpat uczestniczące w nich samorządy mają szansę wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami, wdrażanymi przez inne władze lokalne stojące w obliczu podobnych do nich wyzwań rozwojowych. Dzięki zintegrowanemu planowaniu mogą zachować unikalne piękno tego obszaru dla przyszłych pokoleń.

W procesie tym mogą również wchodzić w dialog z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, starającymi się podnosić świadomość wartości przyrodniczej i lokalnej oraz aktywizować lokalne społeczności.

Dzięki międzysektorowej współpracy do promowanie walorów Karpat mogą przyłączyć się również firmy. Dzięki dialogowi z mieszkańcami mogą one zarówno realizować odpowiedzialne społecznie i ekologiczne działania wpisujące się w nurt CSR, jak i tworzyć rynek na lokalne, wysokiej jakości produkty, przyczyniając się do wzmacniania marki regionu w reszcie Polski oraz na innych rynkach.


 

Opieka merytoryczna w misji KARPATY:

Patrycja Adamska

W środowiskowych MISJACH Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju RAZEM DLA ŚRODOWISKA, koncentrujemy się na wyselekcjonowanych obszarach tematycznych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przekrojowo odnoszących się do kwestii ważnych dla życia na naszej planecie i dla środowiska naturalnego w ujęciu lokalnym i globalnym. Uczestnicy Partnerstwa RAZEM DLA ŚRODOWISKA realizują środowiskowe MISJE podejmując współpracę przy konkretnych inicjatywach i projektach RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Działania te wspomagają realizację zadań odpowiadających środowiskowym aspektom SDGs.

Inicjatywy - Przyłącz się

 

Zapraszamy Partnerów Razem dkla Środowiska do zaangażowania się w następujące inicjatywy:

Projekty w Partnerstwie

 

Projekty Partnerów Razem dla Środowiska realizujące zadania tej MISJI środowiskowej:

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021