Inicjatywy - Przyłącz się

#DlaPlanety
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Zaangażowanie partnerów

Niezależnie od tego, w jakiej roli społecznej występujemy – pracownika, konsumenta, przedsiębiorcy czy decydenta – możemy, powodowani troską o jakość warunków życia na naszej planecie, odegrać istotną rolę w staraniach o zachowanie równowagi pomiędzy sferami: społeczną, ekonomiczną i środowiskową.

Zapraszamy do współpracy firmy, dla których ważna jest zarówno edukacja, jak i wszelka aktywność związana ze środowiskowo motywowaną zmianą w kierunku zrównoważonego rozwoju na naszej planecie. Zachęcamy do zgłaszania własnych inicjatyw partnerskich, które mają potencjał angażowania innych uczestników Partnerstwa Razem dla Środowiska, lub do kontaktu w celu wypracowania z nami wspólnych projektów #DlaPlanety – działań, w których beneficjentami będą środowisko, gospodarka i ludzie.

 

Projekt „Zielona Wstążka” jest flagowym projektem kampanii #DlaPlanety:

LOGO ZIELONA WSTAZKA wariant podstawowy

Powiązane cele
Cel 11
Zadanie 11.6:

Do 2030 roku obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko per capita, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami.

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.4:

Do 2020 roku zapewnić stabilne i ekologiczne zarządzanie chemikaliami i wszystkimi odpadami podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustaleniami międzynarodowymi. Znacząco zmniejszyć poziom tych substancji w powietrzu, wodzie i glebie, tym samym minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Cel 14
Zadanie 14.1:

Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym śmieci i odpadków żywnościowych zrzucanych do morza.

Cel 14
Zadanie 14.2:

Do 2020 zarządzać i chronić morskie i przybrzeżne ekosystemy w sposób zrównoważony, tak by uniknąć znacznych, niekorzystnych skutków, w tym poprzez wzmocnienie ich odporności i działania na rzecz odtworzenia ich zasobów oraz zapewnić dobry stan i produktywność oceanów.

Cel 15
Zadanie 15.2:

Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

Cel 15
Zadanie 15.3:

Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie  występować proces degradacji ziemi.

Cel 15
Zadanie 15.4:

Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej oraz zwiększyć korzyści z nich płynące, które są niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Cel 15
Zadanie 15.5:

Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk, powstrzymać utratę bioróżnorodności, tak żeby do 2020 roku uchronić zagrożone gatunki i zapobiec ich wyginięciu.

Działania taktyczne

Wszelskie działania realizujące środowiskowe postulaty Celów Zrównoważonego Rozwoju, a zwłaszcza te zgodne z Celami: 11, 12, 13, 14 i 15.

Czas

od 2018

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021