Inicjatywy - Przyłącz się

Konkursy przyrodniczo-edukacyjne
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy partnerów, którzy chcą włączyć się w działania edukacyjne, stanowiące odpowiedź na potrzebę zwiększania wiedzy społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, w zakresie ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej formuły, konkursy mają kluczowe znaczenie dla edukacji przyrodniczo-ekologicznej nie tylko dzieci i młodzieży, ale i starszych członków społeczności lokalnych. Tematyka każdego konkursu nawiązuje do wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Współpraca łączy się ze wsparciem finansowym, organizacyjnym, może uwzględniać też zaangażowanie eksperckie Firmy. Wspólnie możemy stworzyć program współpracy, który będzie uwzględniał specyfikę Firmy.

Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 6
Zadanie 6.b:

Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi i infrastruktury sanitarnej.

Cel 8
Zadanie 8.4:

Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Działania taktyczne

Konkursy przyrodniczo-edukacyjne są organizowane w wypracowanej z Firmą formule np. jako:

• konkursy plastyczne i fotograficzne – po więcej informacji o przykładowym działaniu zapraszamy na stronę przedsięwzięcia MOJA RZEKA;
• konkursy medialne na opracowane scenariusza audycji radiowej, czy spotu reklamowego – po więcej informacji o przykładowym działaniu zapraszamy na stronę projektu EKOPREZENT;
• przedsięwzięcia związane z przygotowaniem oraz realizacją kampanii społecznych skierowanych do członków lokalnych społeczności – po więcej informacji o przykładowym działaniu zapraszamy na stronę konkursu MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY;
• zadania związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi geoinformatycznych – po więcej informacji o przykładowym działaniu zapraszamy na stronę projektu GREENGO!

 

Dzięki udziałowi w konkursach młodzież:

  • rozwija zainteresowanie przyrodą, wchodząc w rolę aktywnych badaczy lokalnego środowiska;
  • poszerza swoją wiedzę na temat wpływu działań człowieka na stan środowiska;
  • uczy się angażować innych członków lokalnych społeczności (rodziców, dziadków, sąsiadów) we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska;
  • rozwija kompetencje społeczne i osobiste;
  • rozwija w sobie postawy obywatelskie i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska, w jakim żyje.
Rezultaty

Zaangażowanie młodzieży w działania na rzecz przyrody i lokalnej społeczności.
Zainspirowanie do wprowadzania zmian w swoich codziennych nawykach na bardziej przyjazne środowisku.
Podniesienie poziomu zaangażowania w sprawy społeczności lokalnych, w szczególności w zakresie ochrony środowiska.
Trening umiejętności badawczych jako narzędzi umożliwiających młodzieży wchodzenie w rolę aktywnych badaczy.

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021