Inicjatywy - Przyłącz się

Badawczo-Edukacyjny Program GLOBE
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Misja SDGs
Zaangażowanie partnerów

Zapraszamy do współpracy wszystkich partnerów, którzy chcą wspierać Program GLOBE (ang. Global Learning and Observations to Benefit the Environment ) – międzynarodowy program badawczo-edukacyjny wspierający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest:
• podnoszenie umiejętności badawczych dzieci i młodzieży;
• promocja naukowego, interdyscyplinarnego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych,
• kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów i ich zaangażowanie w ochronę środowiska.

W ramach Programu uczniowie, nauczyciele, naukowcy oraz członkowie lokalnych społeczności z blisko 120 krajów świata współpracują, aby lepiej poznać i zrozumieć procesy zachodzące w środowisku.

Decyzję o utworzeniu Programu ogłosił 22 kwietnia 1994 roku wiceprezydent USA Al Gore. W Polsce Program GLOBE jest obecny nieprzerwanie od 1997 roku.

Współpraca łączy się ze wsparciem finansowym oraz organizacyjnym. Może także uwzględniać zaangażowanie eksperckie Firmy.

Powiązane cele
Cel 4
Zadanie 4.7:

Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój.

Cel 4
Zadanie 4.a:

Tworzyć nowe i poprawić stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny  uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych, zarówno chłopców jak i dziewcząt, a także zapewnić bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne
i produktywne środowisko nauczania dla wszystkich.

Cel 4
Zadanie 4.c:

Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się, szczególnie w krajach najmniej rozwiniętych i małych państwach wyspiarskich.

Cel 8
Zadanie 8.4:

Do 2030 roku stopniowo zwiększać efektywność wykorzystania bogactw naturalnych w globalnej konsumpcji i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją środowiska, zgodnie z  dziesięcioletnimi  programami ramowymi na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji, z wiodącą rolą krajów rozwiniętych.

Cel 12
Zadanie 12.8:

Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą.

Cel 13
Zadanie 13.3:

Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami.

Cel 15
Zadanie 15.1:

Do 2020 roku zapewnić ochronę, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie lądowych i śródlądowych ekosystemów słodkiej wody oraz pozostałych  ekosystemów, w szczególności lasów, terenów podmokłych i suchych oraz gór, zgodnie z międzynarodowymi  zobowiązaniami.

Działania taktyczne

Społeczność uczniów na całym świecie, w tym w Polsce, systematycznie w ciągu całego roku bada wybrane elementy środowiska przyrodniczego (powietrze, wodę, roślinność, glebę), zbierając informacje potrzebne do oceny stanu i zmian środowiska w swojej najbliższej okolicy. Zebranymi informacjami młodzież dzieli się na forum międzynarodowym, raportując wyniki swoich pomiarów do ogólnoświatowej bazy danych i wizualizując je na interaktywnych wykresach oraz w aplikacji mapowej. Codzienne aktualizowana baza zawiera już prawie 150 mln pomiarów z okresu ostatnich blisko 25 lat.

Na podstawie zebranych danych uczniowie GLOBE realizują własne interdyscyplinarne projekty badawcze, stanowiące odpowiedź na najważniejsze wyzwania środowiskowe i społeczne współczesnego świata, np. monitorują jakość wody, czy powietrza, którym oddychają; obserwują wpływ zmian klimatycznych na przyrodę. Młodzież współpracuje także z naukowcami w ramach interdyscyplinarnych kampanii pomiarowych, poznając w praktyce mechanizmy funkcjonowania naszej planety, a swoimi doświadczeniami wymienia się podczas krajowych i międzynarodowych terenowych seminariów, czy ekspedycji naukowych GLOBE Learning Expeditions.

Jako koordynator Programu w Polsce wspieramy społeczność GLOBE organizując szereg wydarzeń edukacyjnych, w tym szkolenia i konferencje dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, kampanie i projekty badawcze, a także krajowe GLOBE Games – terenowe seminaria naukowe dla najaktywniejszych uczestników Programu, z udziałem naukowców z Polski i zagranicy.

Opiekę merytoryczną nad Programem GLOBE sprawują naukowcy z NASA, NOAA oraz przedstawiciele czołowych uczelni i instytucji badawczych, w tym Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk.

Czas

Nieprzerwanie od 1997 roku

Rezultaty

• Uczniowie doskonalą swoje umiejętności naukowe z obszaru STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), językowe oraz społeczne – rozwijają wyobraźnię i kreatywność; uczą się systematyczności i dokładności w planowaniu i realizacji podjętych zadań; rozwijają szeroką sieć kontaktów oraz uczą się pracy zespołowej;

• Nauczyciele systematycznie doskonalą swoje kwalifikacje zawodowe, otrzymując wsparcie we wprowadzaniu innowacyjnych metod i narzędzi dydaktycznych w swojej pracy – wzmacniają tym samym potencjał swojej szkoły jako wzorcowej placówki dydaktycznej;

Wdrażanie Programu GLOBE w wybranej szkole przynosi korzyści nie tylko bezpośrednim uczestnikom (uczniom i nauczycielom), ale także całej społeczności lokalnej.

Partnerzy Programu (samorządy, firmy, partnerzy instytucjonalni) poprzez wspieranie lokalnych szkół promują wizerunek swojej jednostki jako aktywnej organizacji, dbającej o stan środowiska i wysoki standard życia mieszkańców – rozbudowują potencjał edukacyjny lokalnych placówek dydaktycznych, rozbudowując sieć społecznego monitoringu środowiska, aktywizują mieszkańców do wspólnych działań na rzecz lokalnego środowiska, promując ideę partycypacji społecznej – przyczyniają się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, świadomego istniejących problemów środowiskowych i powiązanych z nimi wyzwań społecznych, oraz chętnych do aktywnego włączenia się w pracę nad nimi.

 

Więcej o Programie GLOBE

globe ang

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021