Dobre praktyki

Philips Lighting Poland Sp. z o.o.
Szczecin jest już smart!
Powiązane cele
Cel 7
Zadanie 7.1:

Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych.

Cel 7
Zadanie 7.3:

Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii.

Cel 11
Zadanie 11.b:

Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich korzystających z opracowań i wdrażających zintegrowane polityki i plany dążących do zwiększenia inkluzywności i wydajności wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych, odporności na skutki katastrof. Należy rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem katastrof na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramami Działania na Rzecz Ograniczania Ryzyka Katastrof na lata 2015 – 2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030).

Cel 12
Zadanie 12.2:

Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.

Cel 12
Zadanie 12.7:

Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodne z polityką i priorytetami krajowymi.

Cel 13
Zadanie 13.2:

Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym do krajowych polityk, strategii i planów.

Analiza problemu

Inteligentne miasta korzystają z nowych technologii inteligentnego oświetlenia i komunikacji w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości życia na terenie miasta – poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników dróg miejskich. Nasze rozwiązania oświetleniowe ukierunkowane są na uzyskanie tych celów równocześnie zapewniając pozyskanie danych do zarządzania infrastrukturą miejską oraz oszczędzając na kosztach energii i konserwacji. Zastosowane w projekcie rozwiązanie przyczynia się do realizacji celu: Zrównoważone miasta i społeczności. Celem było wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem miejskim w mieście Szczecinie poprzez realizacje projektu w ramach priorytetowego programu „System zielonych inwestycji” (GIS Green Investment Scheme) – część 6 SOWA „Energooszczędne oświetlenie uliczne”.

Strategia firmy

Zgodnie ze swoją strategią Philips Lighting koncentruje swoje główne działania w obszarze 4 Celów Zrównoważonego Rozwoju:
Cel 7_Czysta i dostępna energia: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie;
Cel 11_Zrównoważone miasta i społeczności: Zrobić wszystko, by miasta i ludzkie osiedla były inkluzyjne, bezpieczne, odporne na skutki katastrof i zrównoważone;
Cel 12_Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja: Zapewnić zrównoważoną konsumpcję i zrównoważone wzorce produkcyjne;
Cel 13_Akcja klimatyczna: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki.

Zrealizowany w Szczecinie projekt idealnie wpisuje się te działania. Główny cel w tym przypadku to: Zrównoważone miasta i społeczności. Projekt jest przykładem wdrożenia na dużą skalę inteligentnego systemu zarządzania infrastrukturą oświetleniową poprzez wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz oświetleniowych LED.

Opis działań

Modernizacja oświetlenia dotyczyła wymiany starych sodowych opraw oświetleniowych, które były zlokalizowane w centrum Szczecina w granicach obszaru od pl. Zwycięstwa, ul. Kopernika, ul. Narutowicza, Ku Słońcu, ul. Santocka, ul. Poniatowskiego, ul. Traugutta i wzdłuż linii kolejowej oraz Odry Zachodniej. W ramach prac dokonano analizy zakresu modernizowanej infrastruktury, a następnie wykonano projekt oświetleniowy uwzględniający spełnienie wymagań oświetleniowych oraz optymalne wykorzystanie zastosowanej technologii w uzyskanie odpowiednich warunków widzenia, zapewniających bezpieczne i wygodne poruszanie się wszystkich uczestników ruchu.

W sumie w ciągu roku, począwszy od września 2014 do sierpnia 2015 zamontowano 4 985 opraw LUMA firmy Philips. Blisko 1 888 jest sterowanych przez nowoczesny system CityTouch LightWave. System sterowania przeobraża statyczny system oświetlenia miejskiego w tętniącą życiem sieć opraw oświetleniowych. Dzięki łączności i sterowaniu poszczególnymi elementami całej sieci, przekształcono ją w inteligentny system, który jest kontrolowany z poziomu klawiatury komputera.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniue inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem miejskim w technologii LED uzyskano oszczędności do 70% w porównaniu do zmodernizowanego oświetlenia sodowego. Oprawy oświetleniowe mogą być włączane i wyłączane w zależności od potrzeb, co pozwola na ich regulację w godzinach, w których nie ma potrzeby wykorzystywania pełnej mocy opraw. Oczekuje się, że zmodernizowane oświetlenie znacząco zmniejszy zużycie energii, co bezpośrednio przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o blisko 7 tys. ton rocznie.

Miasto będzie mogło zaoszczędzić do 360 000 EUR (1,5 mln zł) w skali roku. Zastosowanie nowoczesnej technologii poprawiło równocześnie jakość oświetlenia, a w szczególności oddawanie barw. Poprzednie oświetlenie sodowe sprawiało, że utrudniona była identyfikacja obiektów na podstawie kolorów, aktualnie jest to dużo łatwiejsze, gdyż jakość światła uległa poprawie, a skutkiem tego zieleń stała się prawdziwie zielona. Projekt realizowany był we współpracy z miastem Szczecin i ENEA Oświetlenie. Uzyskiwane wyniki są monitorowane przez właściciela infrastruktury.

Komentarze

Wyzwania:

Mając na uwadze cele projektu do jego realizacji wykorzystano oprawy oświetleniowe LUMA w najnowszej technologiia LED, która pozwala na efektywne przeprowadzenie modernizacji zgodniez zasadą: „zamontuj i zapomnij.” LUMA umożliwia zaprogramowanie dopasowania strumienia świetlnego, trwałości opraw oraz poboru mocy, tak, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie pod kątem energetycznym i finansowym. Płaskie wzornictwo opraw w połączeniu z technologią soczewkową OPTIFLUX™ zapobiega emisji światła w górną półprzestrzeń oraz pozwala na efektywne oświetlanie dróg wg obecnych norm europejskich. Możliwość zmiany kąta nachylenia oprawy daje dużą elastyczność w oświetlaniu wybranych obszarów. Jednak największym wyzwaniem była identyfikacja tych punktów oświetleniowych (w ramach modernizowanej infrastruktury), w których pożądane będzie aktywne sterowanie parametrami oświetleniowymi. Dzięki analizie danych i dobrej współpracy zarówno ze służbami miasta jak również ENEA Oświetlenie udało się zoptymalizować miejsca, w których wdrożono następnie system CityTouch LightWave. Wdrożenie systemu sterowania i optymalizacja cyklu świecenia pozwoliła uzyskać dodatkowe oszczędności.

Korzyści:

Modernizacja przyniosła wymierne, pozytywne efekty dla miasta Szczecin w postaci zmniejszenia wydatków na oświetlenie miejskie, ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo platforma zarządzania CityTouch jest w stanie dostarczyć cennych informacji na temat stanu i zużycia energii z każdej oprawy, jednocześnie powiadamiając o awariach. Eliminuje to konieczność kosztownego serwisu i przerw w oświetlaniu. W rezultacie zarówno koszty energii, jak i konserwacji są znacząco niższe. W przypadku awarii konserwacja może zostać przeprowadzona natychmiast, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Piotr Krzystek, Prezydent miasta Szczecin:
„Zastosowanie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem miejskim dostarcza ogromnych oszczędności aż do 70 %. Jest to niesamowity wkład Szczecina do koncepcji inteligentnych miast.”

 

WYBIERZ CEL
i poznaj dobre praktyki środowiskowe

Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021