Polska jest pierwszym krajem-stroną Konwencji Karpackiej, który podjął wyzwanie opisania wytycznych i rekomendacji dla JST w zakresie zrównowazonego planowania przestrzennego.

Kodeks powstaje w ramach projektu „Karpaty Łączą", dotyczącego ochrony różnorodności biologicznej, wspierającego wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji Karpackiej (Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat).

- To działania Krajowej Grupy Roboczej ds. Planowania Przestrzennego, która zrzesza interdyscyplinarne grono specjalistów zajmujących się planowaniem przestrzennym i ochroną środowiska w Karpatach, a w szczególności zagadnieniami urbanistycznymi i architektonicznymi oddziaływaniem planowanych inwestycji na środowisko, architekturą krajobrazu – wyjaśnia Monika Rusztecka, UNEP/GRID-Warszawa.

Polska jest pierwszym krajem-stroną Konwencji Karpackiej, który podjął wyzwanie opisania wytycznych i rekomendacji dla jednostek samorządowych, w zakresie zapisów Art. 5 Konwencji Karpackiej, dotyczącego planowania przestrzennego. (...) chodzi nie tylko o zachowanie walorów krajobrazowych, ale i o przeciwdziałanie takim negatywnym zjawiskom jak presja zabudowy rozproszonej na tereny, które historycznie były użytkowane rolniczo. Jest to problem w całym kraju, ale w Karpatach ma on szczególnie duże znaczenie, bowiem prowadzi do nieodwracalnych zmian w krajobrazie i środowisku przyrodniczym. Im wyżej pojedyncze zabudowania, domostwa pną się w góry, tym większa jest negatywna presja i oddziaływanie na wartości kulturowe i zasoby przyrodnicze, przede wszystkim zagrożona jest łączność ekologiczna ekosystemów.

Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania Przestrzeni w Karpatach nie jest aktem prawa, co oczywiście nie może czynić go obligatoryjnym dla samorządów. Jest to zbiór prostych zasad dotyczących dobrego planowania przestrzennego w tej części kraju, jakimi jego twórcy chcą zainspirować samorządy, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz środowisko projektantów przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

- W ramach projektu ściśle współpracujemy z samorządami, staramy się z nimi pracować metodami warsztatowymi, grup roboczych, angażując ich w tworzenie niektórych zapisów Kodeksu, tak by przyjęli te zasady w gminie, jako ich włodarze, ale także stali się pośrednikiem w komunikowaniu idei Kodeksu wśród mieszkańców – wyjaśnia Monika Rusztecka.

>> Przeczytaj cały artykuł w Portalu Samorządowym

(źródło: portalsamorzadowy.pl)