logo development goals                                     Eco miasto web           Partnerstwo sdgs web 


 

visual web pol          

Miasta, w których koncentrują się globalne wyzwania środowiskowe, są zarazem ośrodkami innowacji, w których panują warunki sprzyjające ich rozwiązywaniu. Na szczęście, coraz częściej dostrzeganym wymiarem rozwoju miejskiego staje się dbałość o stan środowiska naturalnego, która przyczyniać się może zarówno do rozwoju gospodarczego jak i wzrostu satysfakcji mieszkańców. Dobra kondycja środowiska to jeden z filarów zrównoważonego rozwoju, który przez wiele lat traktowany był w miastach z niekoniecznie należytą powagą.

Podczas konferencji postaramy się pokazać, że ekologiczne rozwiązania w miastach, nie muszą być realizowane kosztem innych aspektów rozwoju urbanistycznego. Szans upatrywać możemy w potencjale innowacyjnym ośrodków miejskich, który jest zarówno impulsem dla rozwoju gospodarczego jak i szansą na minimalizowanie presji na środowisko, jednocześnie kreując możliwości zaspokajania zmieniających się potrzeb mieszkańców.

Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO 2018 będzie międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze.

 

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i prezentacje ekspertów oraz pytania i komentarze wygłaszane przez uczestników

Dobre praktyki, w których zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą przedstawiać osiągnięcia reprezentowanych przez siebie miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych

Dyskusje,zgodnie z sugestiami uczestników poprzedniej edycji, po każdej ze szczegółowych sesji tematycznych, dłuższy, dedykowany czas zarezerwowany będzie na rozwijające dyskusje

 

DLACZEGO POWINNIŚMY UCZYNIĆ NASZE MIASTA BARDZIEJ ZIELONYMI?

Dynamiczny rozwój miast w niewystarczający sposób uwzględnia kwestie jakości życia mieszkańców, a także wywiera znacząca presję na środowisko (niezrównoważona konsumpcja zasobów, emisje). Wyzwania związane z rozwojem miast są nie tylko przedmiotem dyskusji prowadzonych na różnych forach, ale również zapisami zawartymi w dokumentach strategicznych, definiujących kierunki rozwoju. Wśród wyzwań stojących przed miastami coraz częściej akcentowane są kwestie godnego, zdrowego życia, świadomych mieszkańców, oraz niwelowanie presji środowiskowej.

Temat zrównoważonego rozwoju miasta w kontekście wyzwań środowiskowych jest w szczególny sposób obecny w Agendzie 2030 ONZ (włączając specjalnie dedykowany miastom Cel 11-ty) oraz działaniach inicjowanych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), odwołujących się przede wszystkim do adaptacji miast do zmian klimatu i efektywnego korzystania z zasobów. Wyzwania te znalazły również swoje odzwierciedlenie w dokumencie Urban Agenda for the EU Member States, przyjętej w 2016 roku.

Konferencja skupi się na środowiskowych uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju i ich wpływie na to jak i w którym kierunku rozwijają się miasta. Zastanowimy się wspólnie, jak inwestycje w środowiskowy wymiar zrównoważonego rozwoju, mogą korzystnie wpływać na przyszłość coraz liczniej zamieszkiwanych terenów zurbanizowanych. Uwagę uczestników konferencji zamierzamy skupić wokół następujących tematów:

  • presji wywieranej na środowisko przez ośrodki miejskie i proces urbanizacji,
  • jakości ekosystemów miejskich i ich wydajności do świadczenia ważnych usług ekosystemowych na rzecz mieszkańców,
  • wpływie ośrodków miejskich na gospodarkę materiałową i zużycie zasobów i surowców naturalnych

O  ORGANIZATORACH

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest ośrodkiem od 26 lat ściśle współpracującym z Programem Narodów Zjednoczonych ds. środowiska (UN Environment). Jednym z celów statutowych Centrum jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie organizowane będzie w ramach zawiązanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we wrześniu 2016 roku „Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju". Centrum jest częścią Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, posiada tym samym status organizacji pozarządowej.

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski zamieszkanym przez 1.7 mln osób, będąc jednocześnie politycznym, ekonomicznym, akademickim i kulturalnym centrum kraju. Miasto St. Warszawa w 2009 r. przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów a w 2011 r. przyjęło Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku. W Planie tym Warszawa wyznaczyła sobie cel w postaci redukcji emisji CO2 o 20% do 2020 r. w porównaniu do roku 2007. Kontynuacją ww. Planu Działań jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.
Budżet Warszawy na działania związane z ochrona środowiska tylko w 2017 r. wynosi 2 mld zł, z czego 1.1 mld zł na działania związane z ochroną powietrza. Projekty realizowane z tych środków to m.in. budowa drugiej linii metra i nowych linii tramwajowych, zakup floty niskoemisyjnej dla transportu, rozwój ścieżek rowerowych, podłączanie budynków miejskich do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz letnie czyszczenie ulic.

Eco-miasto to odbywający się już po raz piąty ogólnopolski projekt, obejmujący konkurs dla wszystkich małych i dużych miast, kongres poświęcony ich zrównoważonemu rozwojowi oraz cykl wydarzeń towarzyszących, takich jak seminaria i spotkania mające na celu wymianę dobrych praktyk. Konkurs ECO-MIASTO ma na celu nagrodzenie najbardziej zaangażowanych środowiskowo polskich miast. Do udziału zaproszone są wszystkie polskie miasta i związki gminne, niezależnie od ich rozmiaru.

Przejdź na stronę ECO-MIASTO

  

 Organizatorzy: 

logo ambasada FR passepartout logo gridw

 

Miasto stWarszawa

logo partnerstwo dla klimatu


Konferencja dofinansowana ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

logotyp 01 


 Patroni projektu ECO-MIASTOPatroni projektu Eco miasto18 web

 Partnerzy główni projektu ECO-MIASTO

Partnerzy glowni Eco miasto18 2 


Partnerzy projektu ECO-MIASTO

Partner edukacyjny

Partner

Partner medialny

Partner komunikacyjny

Partnerzy edukacyjny projektu eco miasto Logo VIVAPOLIS
Partner medialny projektu eco miasto

Partner komunikacyjny projektu eco miasto