Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Środowiska. Doświadczony urzędnik rządowy specjalizujący się w kreowaniu i wdrażaniu strategii rozwojowych oraz w kwestiach wspólnotowych UE.


Urodzony w 1978 roku w Warszawie. Posiada dyplom nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył również studia podyplomowe w dziedzinie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także Akademię Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.


Aktywny zawodowo od 2003 roku, zaczynał jako osoba zaangażowana w opracowywanie strategii oraz programów rozwojowych współfinansowanych w ramach polityki spójności UE. Powyższe projekty w szczególności dotyczyły: ochrony środowiska, inwestycji regionalnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Od roku 2010 uczestniczył w obradach Komitetu Koordynującego Politykę Rozwoju – organu doradczego Prezesa Rady Ministrów. Aktualnie odpowiedzialny za przygotowanie Krajowej Polityki Adaptacyjnej do zmian klimatu w perspektywie roku 2020. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce. Obecnie zajmuje się nadzorem wdrażania planu we współpracy z zainteresowanymi stronami, na poziomie krajowym i lokalnym.