Andrzej Pecio jest absolwentem Politechniki Lubelskiej w Lublinie. W pierwszych latach pracy doświadczenie zdobywał w nowo tworzonym przedsiębiorstwie Kopalniach Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Od roku 1990 zawodowo związany z Wodociągami Lubelskimi. Był mocno zaangażowany w realizację projektu unijnego na modernizację oczyszczalni z funduszu przedakcesyjnego ISPA. W następnych latach aktywnie uczestniczył w realizacji projektów z FS Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykazał się dużym zaangażowaniem przy realizacji projektu na zwiększenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej. Projekt był współfinansowany ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Jest mocno zaangażowany w realizację farmy fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni z funduszy RPO WL na lata 2014-2020. Od roku 2010 pełni funkcję Dyrektora Oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Zainteresowania: dobra książka, włoska kultura gastronomiczna a także aktywny wypoczynek – narciarstwo oraz działka letniskowa.