8 LISTOPADA

10:30 11:10

Otwarcie konferencji:

11:10 11:30 Keynote speech, dr Jan Dusik, UN Environment Europe
       
11:30 13:00 Sesja otwierająca “INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy”   
      Odniesienie do zagadnień omawianych w trakcie sesji tematycznych i warsztatów w trakcie konferencji: adaptacja miast do zmian klimatu i budowanie odporności na ich negatywne skutki, jakość powietrza, ograniczanie zjawisk emisji, rozwój przestrzenny a presja miasta na obszary podmiejskie, rewitalizacja obszarów miejskich, zazielenianie przestrzeni miejskiej, polityka zrównoważonej mobilność mobilności, zarządzanie infrastrukturą i zasobami w mieście (circular economy), rola ICT i danych otwartych w budowaniu i zdrowego miasta, partycypacja społeczna w zarządzaniu miastem.

Moderator: Marta Kielczyk

13:15 14:30 ECO-MIASTO – ceremonia wręczenia nagród miastom najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju
14:30 15:30 Lunch   
15:30 17:00 A0 MIASTO A ZMIANY KLIMATU
     

Należy zwrócić uwagę na rolę przewidywania niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz podejmowania stosownych działań celem zapobieżenia lub zminimalizowania szkód na obszarach miejskich. W trakcie dyskusji omówione zostaną: ocena wrażliwości, odporność na zmiany klimatyczne, zarządzanie ryzykiem i społeczny wymiar adaptacji do zmian klimatycznych. Dla miast szczególne zagrożenie stanowią zjawiska i procesy wynikające ze zmian: warunków termicznych w obszarach zurbanizowanych, występowania zjawisk ekstremalnych, w szczególności deszczy nawalnych powodujących lokalne podtopienia i zaburzenia funkcjonowania infrastruktury oraz występowania suszy i wynikających z niej deficytów wody. Do zagrożeń charakterystycznych dla obszarów miejskich należą również zaburzenia cyrkulacji powietrza wzmagane poprzez jego zanieczyszczenie.

Moderator: dr Andrzej Kassenberg - Instytut na Rzecz Ekorozwoju

       
      A1 Jakość powietrza
     

Zanieczyszczenie powietrza jest nadal numerem jeden ze środowiskowych przyczyn przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej: z powodu niskiej jakości powietrza co roku ponad 400 000 obywateli Unii Europejskiej umiera przedwcześnie. W 23 spośród 28 państw członkowskich wciąż są przekroczone normy jakości powietrza. Czy kampanie prowadzone przez Miasta przynoszą oczekiwane rezultaty? Co zrobić, żeby zmienić świadomość społeczeństwa?

Moderator: Anna Gayer - Politechnika Warszawska

 • dr Krzysztof Skotak, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
 • Jacek Goszczyński - WIOŚ Bydgoszcz
 • dr Jakub Jędrak - Polski Alarm Smogowy
      A2 Miejska wyspa ciepła i zielone dachy
     

Dominujące w miastach asfalt i beton latem za dnia mocno się nagrzewają, a w nocy całe ciepło przekazują otoczeniu. W konsekwencji w centrach miast temperatura powietrza jest wyższa niż na obrzeżach Miasta. Jak sobie radzic z tym zjawiskiem? Czym są Nature-Based Solutions? I jak miejska wyspa ciepła wpływa na nasze zdrowie? Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez zmianę zachowań mieszkańców (projekt Step by step).

Moderator: dr Elżbieta Szopińska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

      A3 Zielona i błękitna infrastruktura
     

Najważniejszą zaletą zielonej i błękitnej infrastruktury jest to, że jedna inwestycja może jednocześnie spełniać wiele funkcji i przynosić wiele korzyści w tym: społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych i związanych z ochroną środowiska. Co zrobić, żeby Miasta coraz chętniej inwestowały w takie rozwiązania?

Moderator: Karolina Maliszewska - Fundacja Sendzimira

      A4 Zagospodarowanie wody opadowej i zarządzanie kryzysowe
     

Coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Największe kataklizmy w naszych miastach powodują gwałtowne ulewy. Co robić, żeby nasze ulice nie zamieniały się w rzeki? Jakie rozwiązania wdrożone w mieście mogą zapobiec lub znacząco ograniczyć ryzyko podtopienia?

Moderator: dr Wojciech Szymalski - Instytut na Rzecz Ekorozwoju

       
17:00 18:30 Networking – cocktail – wystawa

9 LISTOPADA


9:30 11:00 B0 MIASTO A GOSPODARKA ZASOBAMI
     

Efektywne gospodarowanie zasobami pozwala zmienić dominującą tendencję uzależnienia rozwoju gospodarczego miast od zużycia zasobów poprzez zmianę sposobu, w jaki produkujemy i konsumujemy towary, a także realizujemy usługi. Efektywne wykorzystanie zasobów, szczególnie wody, energii, odpadów ale również terenu, jest istotnym elementem budowania miasta przyjaznego środowisku. Przyświecającym nam celem powinna być gospodarka o obiegu zamkniętym, jednak czy miasta są gotowe na takie wyzwanie? Jeśli nie – w jaki sposób mogą się do niego przygotować?

Moderator: Aldo Vargas Tetmajer - URBACT

     
      B1 Efektywne wykorzystanie wody
     

Czy zagospodarowanie wody odprowadzanej do oczyszczalni ścieków może przynieść miastu korzyści? Jak efektywnie zarządzać woda pitną w mieście? Wstępem do odpowiedzi na te pytania są min.: optymalizacja wykorzystania wody deszczowej, technologie sprzyjające zmniejszeniu zużycia wody przy zachowaniu dotychczasowego standardu usług oraz potencjał energetyczny i użyźniający ścieków.

Moderator: Dr Karolina Skalska - KPMG

      B2 Gospodarka odpadami – Twój odpad, mój surowiec
     

W ostatnich latach zastanawiamy się przede wszystkim jak powinien wyglądać modelowy system segregacji śmieci, w jaki sposób edukować mieszkańców, aby zadziałał on sprawnie. W roku 2020 r. musimy uzyskać 50 proc. recyklingu, może więc potrzebne są dodatkowe zachęty dla mieszkańców? W jaki sposób zmieniające się prawo gospodarki odpadami może wspierać osiąganie wyznaczonych celów?

Moderator: Adam Mierzwiński

 • Magdalena Gosk - Ministerstwo Środowiska (tbc)
 • Paweł Okrasa - Miasto Wieluń
 • Bartosz Mirowski - Urząd Miasta Piła
 • Magdalena Sułek-Domańska
      B3 Zrównoważona konsumpcja - nowe modele biznesowe
     

W kontekście zrównoważonego rozwoju miast kluczowym jest efektywne zarządzanie przede wszystkim wodą, energią, odpadami i terenem. Dzięki bardziej wydajnemu gospodarowaniu zasobami możliwe jest odwrócenie tendencji, w której to rozwój miast przekłada się na zwiększające się wykorzystanie zasobów i jest od niego uzależniony. Jak mogą funkcjonować nowe modele biznesowe sprzyjające zmianom?

Moderator: Katarzyna Błachowicz - Recykling

      B4 Finansowanie zrównoważonego rozwoju miast
     

Miasta będą w przyszłości musiały znaleźć sposób na zwiększenie swojego budżetu oraz dostępności zasobów – tylko dzięki temu możliwe będzie sprostanie zmieniającym się potrzebom rosnącej liczby mieszkańców. Dzięki poszukiwaniu nowych narzędzi finansowych oraz partnerów podmioty zarządzające miastem mogłyby korzystać z rozwiązań dotychczas nieosiągalnych. Podczas tej sesji zostaną omówione metody, które stają się pełnoprawnymi narzędziami finansowymi pozwalającymi na zwiększenie budżetu w obliczu nowych wyzwań.

Moderator: Andrzej Porawski - Związek Miast Polskich

 • Piotr Michałowski - European Investment Bank
 • Paweł Lisowski, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Joanna Niedziałek - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Wojciech Stawiany - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
     
11:00 11:30 Przerwa kawowa
11:30 13:15 C0 ECO-MIASTO PRZYSZŁOŚCI
     

W mieście przyszłości zagadnienia ekonomiczne, społeczne i środowiskowe powinny współgrać i wzajemnie się uzupełniać. Sprawne zarządzanie obszarami zurbanizowanymi wymaga kompleksowego podejścia do zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego min. bezemisyjny transport, kreowanie zielonych przestrzeni publicznych, efektywne wykorzystanie zasobów i energii czy też procesy rewitalizacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Nowoczesne technologie sprawiają, że niezliczone ilości danych które miasto generuje każdego dnia, wykorzystywać można w procesie doskonalenia systemu zarządzania przy użyciu open data i IoT.

Moderator: Marcin Popkiewicz

     
      C1 Rozwiązania inteligentnych miast – inteligentny transport (projekt Sharing Cities)
     

Nie można wyobrazić sobie nowoczesnej metropolii bez inteligentnego system transportu. Zrównoważony system transportu musi stwarzać warunki dla wygodnego, wydajnego i bezpiecznego przewozu ludzi, co z kolei oznacza wzmocnienie roli transportu publicznego. Jak zachęcić mieszkańców do zmiany przyzwyczajeń transportowych?

Moderator: Bernadett Köteles-Degrendele - EUROCITIES

      C2 CLIMATE GROUP: Technologia LED w oświetleniu budynków oraz oświetleniu ulicznym
     

Szansą na zwiększenie efektywności energetycznej w obszarach zurbanizowanych jest zastosowanie oświetlenia LED w szeroko pojmowanej infrastrukturze i przestrzeni miejskiej. Dzięki tej technologii, zużycie energii elektrycznej można zredukować o 40-70%. Potencjalnymi korzyściami są ponadto: możliwość integracji takiego oświetlenia z rozwiązaniami wykorzystywanymi w smart cities oraz jego możliwy udział w rozwijaniu Internet of Things. Sesja warsztatowa będzie składać się min. z prezentacji doświadczeń miast, które zdecydowały się na przejście na technologię LED oraz sesji pytań i odpowiedzi.

      C3 Rola mieszkańców w budowaniu zrównoważonego miasta
     

Skuteczne zwiększanie efektywności energetycznej musi iść w parze z włączeniem w działanie lokalnej społeczności. Kluczową rolę w tej kwestii mają do odegrania kampanie społeczne takie jak „Step by step”. W jaki sposób efektywnie zwiększać świadomość mieszkańców miast, tak by zachęcić ich do zmiany swoich przyzwyczajeń?

Moderator: Aldo Vargas Tetmajer - URBACT

      C4 Przydatność i wykorzystanie danych w miejskim planowaniu przestrzennym
     

Skuteczne zarządzanie nowoczesnymi ośrodkami miejskimi może stać się łatwiejsze dzięki dostępowi do dobrej jakości danych. Znajdują one bowiem szerokie zastosowanie w planowaniu miejskim uwzględniającym zasady zrównoważonego rozwoju np. w projektowaniu przestrzeni publicznej i terenów zielonych. W jaki sposób możemy sprzyjać rozpowszechnianiu otwartego dostępu do informacji w Polsce?

Moderator: Robert Widz - Fundacja OmniGea

       
13:15 13:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
13:30 14.30 Lunch i networking