Inicjatywa Finansowa Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP FI) to partnerstwo między UNEP, a globalnym sektorem finansowym, skoncentrowane na integracji zrównoważonego rozwoju z praktyką biznesową. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest obecnie jedyną instytucją wspierającą UNEP FI z Polski, tym samym znalazło się w gronie 52 organizacji z Europy.

UNEP FI współpracuje z ponad 400 członkami – bankami, ubezpieczycielami i inwestorami – oraz po-nad 100 instytucjami wspierającymi na świecie. Podejmowane przez inicjatywę działania mają na celu inspirowanie i umożliwianie instytucjom finansowym poprawę jakości życia ludzi bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń. Status członka w UNEP FI jest zarezerwowany dla instytucji finansowych, natomiast instytucją wspierającą mogą zostać podmioty, których wpływ na dostarczanie wiedzy, umożliwiającej wdrażanie zasad zrównoważonego finansowania jest szczególnie istotny.

— Instytucje wspierające odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu kwestii zrównoważonego rozwoju w główny nurt funkcjonowania sektora finansowego na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Umożliwiają poszerzanie zasięgu działań UNEP FI o nowe sieci kontaktów oraz pracę nad zapewnieniem spójności globalnych celów. — tłumaczy Daniel Bouzas Luis, regionalny koordynator UNEP FI na Europę.

— Cieszymy się, że znaleźliśmy się w gronie organizacji, które wspierają sektor finansowy na drodze do neutralności klimatycznej i stymulowania zielonej transformacji gospodarczej. Oznacza to dla nas nowe możliwości oddziaływania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. – podkreśla Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Celem UNEP FI jest stworzenie efektywnej sieci wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Partnerstwo realizuje go poprzez opracowywanie analiz i narzędzi, umożliwiających włączenie kwestii zrównoważonego rozwoju do modeli biznesowych firm z sektora finansowego. Współpracując z przedstawicielami z branży bankowej, ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, a także z ekspertami technicznymi i kluczowymi interesariuszami, pobudza realizację wspólnych inicjatyw, dzięki którym możliwa staje się przemyślana zmiana oferty rynkowej banków czy ubezpieczycieli.

— Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa już od 30 lat. Doświadczenie, jakie zebraliśmy przy współ-pracy z administracją rządową, samorządową, środowiskami naukowymi oraz biznesem jednoznacznie wskazuje, że skuteczna ochrona środowiska, to wypadkowa działań wielu środowisk. Będąc pomostem między tymi światami możemy efektywnie realizować cele jakim są ciągłe podnoszenie świadomości, oraz sieciowanie podmiotów w celu wypracowywania najlepszych praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju. Sektor finansowy ma tu do odegrania olbrzymią rolę. – dodaje Maria Andrzejewska.

Więcej o UNEP FI na www.unepfi.org