Dwa tygodnie intensywnych negocjacji skończyły się przyjęciem zestawu zasad wcielania w życie paryskiego porozumienia klimatycznego z roku 2015.

Pakiet katowicki zawiera reguły, związane ze sposobem podawania przez państwa-sygnatariuszy ich NDC – zobowiązań klimatycznych, podejmowanych na szczeblu krajowym.

Informacje na ich temat dotyczyć będą zarówno działań łagodzących zmianę klimatyczną, adaptacji do nowych warunków, a także szczegółów wsparcia finansowego dla działań na rzecz ochrony klimatu w krajach rozwijających się.

Zawiera on również reguły, dotyczące:

  • Procesu stawiania – począwszy od roku 2025 – nowych celów dotyczących finansowania działań na rzecz klimatu, które będą bardziej ambitne od aktualnego poziomu 100 miliardów dolarów rocznie do roku 2020 na wspieranie krajów rozwijających.
  • Przeprowadzenia globalnej inwentaryzacji efektywności podejmowanych działań klimatycznych w roku 2023.
  • Szacowania postępu w rozwoju oraz transferze technologii.

Wiele państw rozwiniętych (m.in. Niemcy i Norwegia) zobowiązało się również do udzielenia wsparcia finansowego, umożliwiającego skuteczne działania państwom rozwijającym się.

To szczególnie ważne w kontekście potrzeby wzmocnienia środków finansowych, pozostających do dyspozycji Zielonego Funduszu Klimatycznego (GCF).

Fundusz Adaptacyjny został w sumie wzmocniony 129 milionami dolarów.

Zaangażowanie banków rozwojowych, organizacji międzynarodowych, biznesu, inwestorów oraz społeczeństwa obywatelskiego pomogło w zbudowaniu na COP24 atmosfery, umożliwiającej osiągnięcie porozumienia w trakcie szczytu.

Nacisk na decydentów budowany był również za pomocą zobowiązań, podejmowanych przez poszczególne instytucje:

  • Bank Światowy obiecał przeznaczenie 200 miliardów dolarów na finansowanie działań na rzecz klimatu w okresie 2021-2025.
  • Międzynarodowe banki rozwojowe zobowiązały się do powiązania podejmowanych przez siebie działań z celami paryskiego porozumienia klimatycznego.
  • Piętnaście organizacji międzynarodowych obiecała, że ich bieżące funkcjonowanie będzie mieć neutralny wpływ na klimat.
  • Koalicja C40 Cities, gromadząca miasta z całego świata, pracować będzie z IPCC nad sposobami, na które wydany niedawno raport, apelujący o wyhamowanie wzrostu średniej globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza, inspirować może działania obszarów miejskich na rzecz klimatu.

Skrót, tłumaczenie i opracowanie na podstawie komunikatu prasowego UNFCCC